سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه مشتریان از امنیت و اعتماد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-5- اهداف پژوهش 16

1-6- قلمرو پژوهش 18

1-6-1- قلمرو زمانی پژوهش 18

1-6-1- قلمرو مکانی پژوهش 18

1-7 – تعریف عملیاتی واژه های پژوهش 18

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- تجارت الکترونیک: 21

2-2- تجارت الکترونیکی و صنعت بانکداری 22

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3- بانکداری الکترونیکی 23

1-4- سیستم های پرداخت الکترونیکی 24

2-2-5- ابعاد عینی 25

2-5-1- حفاظت های فنی در سیستم های پرداخت الکترونیکی 26

2-5-1-  فرایند های تراکنش در سیستم های پرداخت الکترونیکی 26

2-5-3- بیانیه های امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیکی 27

2-6- امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیکی 27

2-6-1- ابعاد و روشهای سوء بهره گیری در بانکداری الکترونیکی 28

2-6-2- عوامل لازم برای برقرای امنیت 29

2-6-3- راهکارهای جدید مدیریت امنیت در بانکداری الکترونیکی 31

2-6-4- خطرهای موجود در پرداختهای  الکترونیکی 32

1-6-5- موارد امنیتی مورد نیاز در پرداخت الکترونیکی 33

2-6-6- عوامل مؤثر در امنیت پرداختهای الکترونیکی 33

2-7- اعتماد 34

1-7-1- اعتماد در تجارت الکترونیکی 35

1-7-2- ابعاد و ویژگیهای اعتماد بر خط 38

2-8- پیشینه پژوهش 41

2-8-1- مطالعات داخلی 41

2-8-2- مطالعات خارجی 42

2-9- مدل مفهومی 43

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- روش پژوهش 47

3-2- جامعه آماری 48

3-2-1-  نمونه آماری و روش نمونه گیری 49

3-3- روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات 50

3-4- روایی و پایایی پرسشنامه 52

3-4-1- روایی 52

3-4-2- پایایی 54

3-5- روش تجزیه و تحلیل‌: 54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- نتایج مطالعه روایی و پایایی ابزار پژوهش 60

4-1-1- نتایج مطالعه روایی 60

4-1-2- نتایج مطالعه پایایی 63

4-2- آمارتوصیفی 63

4-2-1- سیمای آزمودنی ها 63

4-3- آمار استنباطی 66

4-3-2- تحلیل و تفسیر مدل معادلات ساختاری 67

4-3-3-  مطالعه فرضیه‌های پژوهش 74

4-3-4- شاخصهای نیکویی برازش 83

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1- مرور کلی 87

5-2-  بحث و نتیجه گیری 88

5-2-1- نتایج مرتبط با سئوالات عمومی 88

5-2-2- نتایج مرتبط با فرضیه های پژوهش 89

         5-2-2-1- قسمت اول مدل: تأثیر واسط­گری امنیت ادراک شده………………………………………………………………………..90

         5-2-2-2- قسمت دوم مدل: تأثیر واسطه­گری اعتماد ادراک شده………………………………………………………..92

       5-2-2-3- قسمت سوم مدل: تأثیر واسطه­گری امنیت و اعتماد با یکدیگر……………………………………………………………94

5-3- پیشنهادات 95

5-3-1- پیشنهادات کاربردی 95

5-4-  محدودیتهای پژوهش 99

منابع و مأخذ 101

پیوستها 107

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر امنیت ادراک شده
 2. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر اعتماد ادراک شده
 3. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر امنیت ادراک شده
 4. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر اعتماد ادراک شده.
 5. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر امنیت ادراک شده
 6. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر اعتماد ادراک شده
 7. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده
 8. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر  کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 9. تعیین اندازه تأثیرگذاری اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیند­های تراکنش بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی