سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

 

تقدیم ‌أ

تقدیر و تشکر ‌ب

چکیده ‌ج

فهرست مطالب ‌د

فصل اول کلیات پژوهش 1

1-1- مقدمه 2

1-2-اظهار مسئله 3

‎1-3- اهمیت پژوهش 4

1-4-اهداف پژوهش 5

1-6-فرضیات پژوهش 6

1-7- چارچوب نظری پژوهش: 6

1-8- مدل پژوهش 7

1-9-  جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش 7

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-10- قلمرو پژوهش 8

1-11- موانع ومحدودیتهای پژوهش : 8

1-12- تبیین واژه ها و اصطلاحات پژوهش: 9

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش 10

2-1- مقدمه 11

2-2- بخش اول: هوش هیجانی 12

2-2-1- انواع هوش 13

2-2-2- هوش چندگانه چیست؟ 13

2-2-3- تعریف هوش هیجانی 20

2-2-4- تاریخچه ظهور و پیدایش هوش هیجانی 21

2-2-5- هوش هیجانی  و بهره ی هوشی 25

2-2-6- مقایسه هوش هیجانی  و عقلی 26

2-2-7- دیدگاههای مختلف مربوط به هوش هیجانی  و مؤلفه‌های آن 27

2-3- بخش دوم: رفتار شهروندی سازمانی 40

2-3-1- تاریخچه و تعاریف رفتار شهروندی سازمانی 42

2-3-2- انواع رفتار شهروندی 44

2-3-3- عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی 46

2-4- پیشینه پژوهش 48

2-5- نگاهی اجمالی به مدل پژوهش 52

فصل سوم روش پژوهش 53

3-1- مقدمه 54

3-2- روش‏شناسی پژوهش 54

3-2-1- روش تحلیل همبستگی متعارف 55

3-3- ابزار اندازه‌گیری و متغیرهای پژوهش 56

3-4- بازبینی اعتبار پرسشنامه 60

3-4-1- تحلیل عاملی تائیدی 60

3-5- معرفی جامعه‌، تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری 65

3-5-1- معرفی نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 65

3-5-2- معرفی جامعه و زیرجامعه‌ها 66

3-5-3- تعیین حجم نمونه 67

3-5-4- اجرای نمونه‌گیری 69

3-6- معرفی وضعیت جمعیت‌شناختی (دموگرافی) نمونه 69

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها 75

4-1- مقدمه 76

4-2- تحلیل عاملی تائیدی (و اکتشافی) 77

4-2-1- تحلیل عاملی تائیدی برای رفتار شهروندی سازمانی 77

4-2-2- تحلیل عاملی تائیدی برای هوش هیجانی 85

4-3- توصیف ابعاد مختلف دو متغیر اصلی 100

4-3-1- توصیف ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی 101

4-3-2-توصیف ابعاد مختلف هوش هیجانی 106

4-4- استنباط معناداری اثر عوامل گوناگون بر دو حوزه‌ی پژوهش 111

4-4-1- استنباط معناداری اثر عوامل گوناگون بر رفتار شهروندی سازمانی 111

4-4-2- استنباط معناداری اثر عوامل گوناگون بر هوش هیجانی 116

4-5- تحلیل همبستگی 119

4-5-1- تحلیل همبستگی اسکالر بین دو حوزه 120

4-5-2- تحلیل همبستگی برداری بین دو حوزه 121

4-5-3- تحلیل همبستگی متعارف بین بردارهای دو حوزه 124

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 132

5-1- یافته‌های پژوهش 133

5-2- پاسخ به سوالات پژوهش 134

5-3- معضلات و موانع پژوهش 135

5-4- پیشنهادات 135

منابع 136

پیوست 138

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.

اهداف فرعی (جزئی):

  • مطالعه ارتباط ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.
  • مطالعه تفاوت عملکرد متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.
  • مطالعه تاثیر وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.