سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه مشتریان از امنیت و اعتماد

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست اشکال

شکل 2-1 انواع سیستم پرداخت الکترونیکی منبع: (کیم، 2009) 25

شکل 2-2- مدل مفهومی پژوهش (برگرفته از مطالعه کیم،2009) 45

شکل 4-1- مدل مفهومی برازش شده 66

شکل 4-2- مدل نهایی پژوهش پس از آزمون فرضیه ها 85

فهرست جداول

جدول2-1- تعرف اعتماد از منظرهای گوناگون 34

جدول 2-2 پنج طبقه از اعتماد از دیدگاه گفن و همکاران 40

جدول 4-1 نتایج مطالعه روایی متغیرهای پژوهش 62

جدول 4-2- ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش 63

جدول 4-3 جنسیت پاسخ دهندگان 64

جدول 4-4 فراوانی سن  پاسخ دهندگان 64

جدول 4- 5 تحصیلات پاسخ دهندگان 65

جدول 4-6 فراوانی سابقه بهره گیری پاسخ دهندگان از خدمات الکترونیکی 65

جدول 4-7- ارزش بارهای عاملی نشانگر‌های متغیرهای مکنون 68

جدول 4-8- پایایی سازه متغیرهای مکنون 71

جدول 4-10- ضرایب مسیر 72

جدول 4-11- واریانس تبیین داده شده متغیرهای وابسته 73

جدول 4-12- ارتباط بین حفاظت فنی و امنیت ادارک شده 74

جدول 4-13-ارتباط بین حفاظتهای فنی و اعتماد ادراک شده 75

جدول 4-14- ارتباط بین فرایندهای تراکنش و امنیت 75

جدول 4-15- ارتباط بین فرایندهای تراکنش و اعتماد ادراک شده 75

جدول 4-16- ارتباط بین بیانیههای امنیتی  و امنیت ادراک شده 76

جدول 4-17- ارتباط بین بیانیههای امنیتی و اعتماد ادراک شده 76

جدول 4- 18- ارتباط بین امنیت ادراک شده و اعتماد ادراک شده 77

جدول 4- 19- ارتباط بین امنیت ادراک شده و  بهره گیری از سیستم پرداخت الکترونیکی 77

جدول 4-20- ارتباط بین اعتماد ادراک شده و  بهره گیری از سیستم پرداخت الکترونیکی 78

جدول 4-21- ارتباط غیر مستقیم حفظت فنی و سیستم پرداخت الکترونیک از طریق امنیت ادراک شده 78

جدول 4-22- ارتباط غیر مستقیم حفاظت فنی و سیستم پرداخت الکترونیک از طریق اعتماد ادراک شده 79

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول 4-23- ضریب اثر  غیر مستقیم حفاظت فنی و سیستم پرداخت الکترونیک از به واسطه تأثیر امنیت ادراک بر اعتماد ادراک شده 80

جدول 4-24-ارتباط غیر مستقیم فرآیندهای تراکنش و سیستم پرداخت الکترونیک از طریق امنیت ادراک شده 80

جدول 4-25- ارتباط غیر مستقیم فرآیندهای تراکنش و سیستم پرداخت الکترونیک از طریق اعتماد ادراک شده 81

جدول 4-26- ارتباط غیر مستقیم فرآیندهای تراکنش و سیستم پرداخت الکترونیک از به واسطه تأثیر امنیت ادراک بر اعتماد ادراک شده 81

جدول 4-27- ارتباط غیر مستقیم بیانیه های امنیتی و سیستم پرداخت الکترونیک از طریق امنیت ادراک شده 82

جدول 4-28- ارتباط غیر مستقیم بیانیه های امنیتی و سیستم پرداخت الکترونیک از طریق اعتماد ادراک شده 82

جدول 4-29- ارتباط غیر مستقیم فرآیندهای تراکنش و سیستم پرداخت الکترونیک از به واسطه تأثیر امنیت ادراک بر اعتماد ادراک شده 83

جدول 4-30- شاخص‌های برازندگی مدل 84

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر امنیت ادراک شده
 2. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر اعتماد ادراک شده
 3. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر امنیت ادراک شده
 4. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر اعتماد ادراک شده.
 5. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر امنیت ادراک شده
 6. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر اعتماد ادراک شده
 7. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده
 8. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر  کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 9. تعیین اندازه تأثیرگذاری اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیند­های تراکنش بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی