سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

قسمتی از متن پایان نامه : 

پیشینه پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رفتار شهروندی سازمانی یکی از متغیرهایی می باشد که در چند دهه اخیر مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته می باشد. همچنین نتایج تحقیقات انجام شده نشان می‏دهد که عوامل زیادی بر رفتار شهروندی سازمانی مؤثر می باشد. نعامی و شکرکن (1385) با مطالعه ارتباط عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بدین نتیجه رسیدند که هر سه نوع عدالت سازمانی (توزیعی، رویه‏ای و تعاملی) با رفتار شهروندی سازمانی همبستگی معنادار چندگانه هست.

تانگ و ابراهیم[1] (1998) از طریق یک نمونه‏ی 155 نفری در آمریکا و 378 نفری در عربستان و مصر به ارزیابی «پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی در ایالات متحده آمریکا، عربستان صعودی و مصر پرداختند. آنان با بهره گیری از روش توصیفی-همبستگی اظهار داشتند که بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت درونی و بیرونی، عزت نفس، کاهش استرس کاری و تحقق اهداف فردی ارتباط‏ی مستقیم و معنادار هست.

مارگسون[2] (1999) در یک فراتحلیل نشان داد که عدالت رویه‏ای یک پیشامد مهم رفتار مدنی سازمانی محسوب می‏گردد.

جی آر، براون، وایلهت و ولر[3] (2001) با مطالعه موردی در یک شرکت تولیدی محصولات کشاورزی به مطالعه عوامل انگیزاننده‏ی رفتار شهروندی سازمانی پرداخته‏اند و نتیجه گرفتند بین انگیزش‏های درونی و بیرونی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط‏ی مثبت و معنادار هست. اما تأثیر عوامل انگیزشی درونی در تقویت رفتار شهروندی سازمانی بیش از عوامل انگیزشی بیرونی می‏باشد.

کوهن واسپکتور[4] (2001) در یک فراتحلیل نشان دادند که بین عدالت توزیعی با رفتار شهروندی سازمانی 37/0، با نوع دوستی 16/0 و با وظیفه شناسی 20/0 می باشد.

زلارز، تی پر و دافی[5] (2002) با پژوهش خود تحت عنوان «رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و سرپرستان» عقیده دارند بین رفتار شهروندی سازمانی زیردستان و رفتار توهین‎‏آمیز سرپرستان گارد ملی هوایی ارتش در آمریکا ارتباط‏ی منفی هست. همچنین در این پژوهش اندازه رفتار شهروندی سازمانی در میان سرپرستان بیش از زیردستان گزارش شده می باشد.

[1] – Tang & Ibrahim

[2] – Margson

[3] – Jr, Brown Wilhite , Wheeler

[4] – Cohen, & Spector

[5] – Zellars, Teeper, Duffy

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.

اهداف فرعی (جزئی):

  • مطالعه ارتباط ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.
  • مطالعه تفاوت عملکرد متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.
  • مطالعه تاثیر وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.