سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

امروزه بسیاری ازسازمانها دستخوش تغییرند و هرگونه تغییر نیازمند کارکنان و مدیرانی می باشد که انطباق پذیر بوده و با تغییرها سازگار شوند. در این بین تعامل اجتماعی به شیوه ای شایسته وثمربخش برای بیشتر مدیران و رهبران به عنوان عنصر کلیدی درمدیریت تغییرهای سازمانی اهمیت فزاینده ای دارد.بررسیها نشان داده می باشد که گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند برد که بتوانند به گونه اثربخش ونتیجه بخش با منابع انسانی خود ارتباط برقرارکنند. دراین زمینه هوش هیجانی یکی ازمولفه هایی می باشد که می تواند به اندازه زیادی درروابط مدیران با اعضای سازمان تأثیر مهمی اعمال کندو شرط صد در صد واجتناب ناپذیر درسازمان به حساب می آید.رفتار شهروندی سازمانی  یکی از ابعاد مهم سازمان ها و ادارات دولتی می باشد. کارمندان سازمان ها می توانند تأثیر مهمی در ارتقا و کیفیت سازمان خود را اعمال کنند. آنان با رفتار های نوع دوستانه و جوانمردانه، همراه با ادب و مهربانی، خوش خویی و حس وظیفه شناسی به افزایش کیفیت سازمان خود کمک موثری خواهند نمود. به بیانی دیگر رفتار شهروندی سازمانی یکی از شاخص هایی می باشد که موجب عملکرد بهتر کارکنان می گردد و سازمان را به سوی تحقق اهدافش سوق می دهد.

هدف اصلی نگارش پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه درکارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه در استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی می باشد. این پژوهش در قالب یک پژوهش میدانی از نوع توصیفی ـ پیمایشی و توصیفی ـ همبستگی می باشد و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و ابزار پژوهش پرسشنامه‌های استاندارد  هوش هیجانی مایر و سالوی و رفتار شهروندی سازمانی اورگان می باشد که توسط محقق تنظیم و هم‌زمان به اعضای چهارچوب نمونه که به تعداد 63 نفر برآورد شده می باشد جهت تکمیل، ارائه شده می باشد . پایایی این پرسشنامه ها از روش الفای کرونباخ به ترتیب 907/0 و 81/0 بدست آمده می باشد که حاکی از پایایی مناسب این پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل آماری این پروژه‌ی تحقیقاتی از تحلیل عاملی تاییدی آغاز می گردد و در ادامه روش پژوهش توصیفی همبستگی می باشد به این ترتیب که دو حوزه‌ی رفتار شهروندی سازمانی در 5 بُعد و هوش هیجانی در 4 بُعد توسط پرسشنامه در نمونه‌ی آماری مورد مطالعه و اندازه‌گیری قرار می‌گیرد. از آنجا که هر عضو نمونه به‌گونه هم‌زمان در 9 بعد مذکور سنجیده می گردد امکان مطالعه همبستگی بین بردار تصادفی رفتار شهروندی و هوش هیجانی فراهم می‌آید که بوسیله تحلیل همبستگی متعارف شناخت و کمّی کردن ارتباط‌ی بین دو مجموعه از متغیرها را می توان مطالعه نمود.

این پژوهش بر پایه 4 سوال بنا شده می باشد که طبق نتایج بدست آمده پاسخ سوال اصلی پژوهش مبنی بر اینکه آیا بین رفتار سازمانی و هوش هیجانی در سازمان اوقاف ارتباط‌ی معناداری هست؟ مثبت میباشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.

اهداف فرعی (جزئی):

  • مطالعه ارتباط ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.
  • مطالعه تفاوت عملکرد متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.
  • مطالعه تاثیر وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.