سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

 

جدول2-1 :ظهور مفهوم هوش هیجانی 23

جدول2-2: مؤلفه‌های هوش هیجانی  از دیدگاه گولمن 29

جدول شماره 2-3 اختصار مدلهای هوش هیجانی 39

جدول 2-4- سیر تکاملی متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی 41

جدول3-1: پرسشنامه‌ی ارگان و کونوسکی سنجه‌ی رفتار شهروندی سازمانی 57

جدول3-2: پرسشنامه‌ی مایر و سالووی سنجه‌ی هوش هیجانی 58

جدول 3-3: حجم تفکیکی جامعه 66

جدول 3-4: حجم تفکیکی جامعه و مقدمات محاسبه‌ی حجم نمونه 67

جدول 3-5: حجم نمونه 68

جدول 3-6: بافت جمعیتی نمونه 72

جدول4-1: پایایی پرسشنامه‌ی رفتار شهروندی سازمانی 77

جدول4-2: شاخص KMO و آزمون بارتلت رفتار شهروندی سازمانی 78

جدول 4-3: ماتریس بارهای عاملی در گام اول در حوزه‌ی رفتار شهروندی سازمانی 79

جدول 4-4: ماتریس بارهای عاملی دوران‌یافته در گام اول در حوزه‌ی رفتار شهروندی سازمانی 81

جدول 4-5: ماتریس بارهای عاملی دوران‌یافته در گام دوم در حوزه‌ی رفتار شهروندی سازمانی 82

جدول 4-6: ماتریس بارهای عاملی دوران‌یافته در گام دوم در حوزه‌ی رفتار شهروندی سازمانی (نهایی) 83

جدول4-7: تبیین ساختار عاملی و ابعاد مختلف حوزه‌ی رفتار شهروندی سازمانی 84

جدول4-8: پایایی پرسشنامه‌ی هوش هیجانی 86

جدول4-9: شاخص KMO و آزمون بارتلت هوش هیجانی 86

جدول 4-10: ماتریس بارهای عاملی در گام اول در حوزه‌ی هوش هیجانی 86

جدول 4-11: ماتریس بارهای عاملی دوران‌یافته در گام اول در حوزه‌ی هوش هیجانی 88

جدول4-12: محاسبه‌ی دقت در تحلیل عاملی اکتشافی هوش هیجانی 90

جدول 4-13: ماتریس بارهای عاملی در گام دوم (اکتشاف) در حوزه‌ی هوش هیجانی 91

جدول 4-14: ماتریس بارهای عاملی دوران‌یافته در گام دوم (اکتشاف) در حوزه‌ی هوش هیجانی 93

جدول 4-15: ماتریس بارهای عاملی در گام سوم (حذف متغیرهای6 و 21) در حوزه‌ی هوش هیجانی 95

جدول 4-16: ماتریس بارهای عاملی دوران‌یافته در گام سوم در حوزه‌ی هوش هیجانی (نهایی) 96

جدول4-17: تبیین ساختار عاملی و ابعاد مختلف حوزه‌ی هوش هیجانی 98

جدول 4-18: آمار توصیفی رفتار شهروندی سازمانی 101

جدول 4-19: آمار توصیفی هوش هیجانی 106

جدول4-20: تحلیل واریانس تاثیر عوامل و ابعاد گوناگون بر رفتار شهروندی سازمانی 111

جدول4-21: پس‌آزمون دانکن برای عامل محل خدمت بر رفتار شهروندی سازمانی 112

جدول4-22: تحلیل‌های واریانس یک بُعدی برای محل خدمت بر رفتار شهروندی سازمانی 113

جدول4-23: پس‌آزمون دانکن برای عامل محل خدمت بر نزاکت 114

جدول4-24: پس‌آزمون دانکن برای عامل محل خدمت بر وجدان کاری 114

جدول4-25: پس‌آزمون دانکن برای عامل محل خدمت بر جوانمردی 115

جدول4-26: تحلیل واریانس تاثیر عوامل و ابعاد گوناگون بر هوش هیجانی 117

جدول 4-27: آزمون‌های tی زوجی به عنوان پس‌آزمون معناداری اثر عامل تکرار بر هوش هیجانی 118

جدول 4-28: ضرایب همبستگی نمونه و استنباط مربوطه 120

جدول 4-29: ضرایب همبستگی و استنباط آن در درایه‌های ماتریس همبستگی نمونه 121

جدول 4-30: ضرایب همبستگی و استنباط آن در درایه‌های ماتریس همبستگی در نمونه‌ی اصفهان 122

جدول 4-31: ضرایب همبستگی و استنباط آن در درایه‌های ماتریس همبستگی نمونه‌ی تهران 122

جدول 4-32: ضرایب همبستگی و استنباط آن در درایه‌های ماتریس همبستگی نمونه‌ی خراسان رضوی 123

جدول 4-33: ضرایب همبستگی متعارف در نمونه بین دو حوزه 131

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.

اهداف فرعی (جزئی):

  • مطالعه ارتباط ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.
  • مطالعه تفاوت عملکرد متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.
  • مطالعه تاثیر وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.