سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

) پژوهش توصیفی

تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم نمود:

پژوهش توصیفی (غیر آزمایشی)

پژوهش آزمایشی

پژوهش توصیفی

پژوهش توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی می باشد که هدف آن‌ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد مطالعه می باشد. اجرای پژوهش توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم‌گیری باشد.

پژوهش توصیفی را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم نمود:

پژوهش پیمایشی[1]

پژوهش همبستگی[2]

اقدام پژوهشی[3]

مطالعه موردی[4]

پژوهش پس-رویدادی[5] (بازرگان و همکاران، 1380).

پژوهش‌های توصیفی که داده‌ها را به گونه‌ای معنادار ارائه می‌کنند در موارد زیر سودمند هستند:

شناخت ویژگی‌های یک گروه در جایگاه مورد مطالعه

کمک به تفکر نظام‌گرا درمورد یک وضعیت

ارائه دیدگاه‌هایی مبنی بر ضرورت مطالعه و پژوهش بیشتر

کمک به اخذ تصمیم‌های خاص (سکاران، 1381)

چنان که قبلاً تصریح گردید یکی از انواع روش‌های پژوهش توصیفی پژوهش پیمایشی می باشد. (دلاور، 1380).

پژوهش پیمایشی به‌عنوان شاخه‌ای از تحقیقات توصیفی، یک روش جمع‌آوری داده‌هاست که در آن از یک گروه خاصی از افراد خواسته می گردد تا به تعدادی سؤالهای خاص پاسخ دهند. در پژوهش زمینه‌یابی، قدم اول تعریف مسأله می باشد. به تعبیری محققان برای اجرای زمینه‌یابی بایستی اهداف خود را به دقت تعریف کنند و هر سؤالی که پرسیده می گردد بایستی به یک یا تعداد بیشتری از اهداف زمینه‌یابی مرتبط باشد. در مرحله دوم جامعه بایستی به درستی تعریف و تعیین گردد، در مرحله بعد بایستی روش جمع‌آوری اطلاعات را که به‌گونه کلی به دو طبقه روشهای کتابخآن‌های و میدانی تقسیم‌بندی می شوند مشخص نمود، سپس از میان افراد جامعه تعدادی به‌گونه تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب می شوند. از آنجا که رایج‌ترین ابزار مورد بهره گیری در پژوهش زمینه‌یابی، پرسشنامه و مصاحبه می باشد پس از تعیین و طراحی ابزار می‌توان آن را برای جمع‌آوری داده از افراد نمونه انتخابی در نظر گرفت و در نهایت پس از تنظیم و تحلیل داده‌ها، یافته‌ها و نتایج حاصله از پژوهش را گزارش نمود.

(بازرگان و همکاران، 1380).

پس پژوهش حاضر، از آنجایی که هدفش تعیین مطالعه تاثیر خودکارآمدی بر قصد کارآفرینی می باشد، از نظر هدف کاربردی، و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی می باشد.

 

3-3) متغیرهای پژوهش

در یک پژوهش برای پاسخ دادن به سؤال‌های پژوهش و یا آزمون فرضیه‌ها، تشخیص متغیرها امری ضروری می باشد. در این پژوهش دو نوع متغیر در نظر گرفته شده می باشد:

الف) متغیر مستقل: متغیر مستقل ویژگی و خصوصیتی می باشد که بعد از انتخاب، توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری می گردد و مقادیری را می‌پذیرد تا تأثیر آن بر روی متغیر وابسته نظاره گردد. تغییر در یک متغیر مستقل، تغییرات قانون­مندی در متغیر وابسته به وجود می‌آورد. پس در هر آزمایش تجربی متغیر مستقل همان محرک می باشد (خاکی، 1379). در پژوهش حاضر نیز متغیر مستقل خودکارآمدی کارآفرینانه می باشد.

ب) متغیر وابسته: متغیری می باشد که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد (سرمد، بازرگان، حجازی،1380). یعنی متغیرهای وابسته، شرایط یا خصایصی هستند که با وارد کردن، از میان برداشتن یا تغییر متغیرهای مستقل ظاهر می شوند، از بین می‌طریقه و یا تغییر می‌کنند (خاکی، 1379). بر این اساس، قصد کارآفرینانه متغیر وابسته در این پژوهش می باشد.

[1]. Survey research

[2] Correlational research

[3] Action research

[4] Case Study

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5] Ex – post Facto research

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4-1) اهداف انجام پژوهش

هدف اصلی انجام این پژوهش مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد.

اهداف فرعی عبارتند از:

مطالعه تاثیر مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد محیط نوآورانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت شناسایی هدف اصلی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت رویارویی با چالش‌های غیر‌منتظره بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت توسعه منابع انسانی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.