سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

قسمتی از متن پایان نامه : 

مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش حاضر، در قالب یک پژوهش میدانی از نوع توصیفی ـ پیمایشی و توصیفی ـ همبستگی می باشد. هدف اصلی پژوهش سنجش اندازه همبستگی دو حوزه‌ی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی می باشد و نوع کار پژوهش، کاربردی می باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌هایی می باشد استاندارد که توسط محقق تنظیم و هم‌زمان به اعضای چهارچوب نمونه جهت تکمیل، ارائه شده می باشد. با در نظر داشتن تعریف جامعه‌ی آماری، این پژوهش، مطالعه‌ی آماری ـ موردی می باشد که تعمیم آن به جوامع عام‌تر نیازمند تامل بیشتر می‌باشد. در فصل اول این پژوهش به مطالعه کلیات پژوهش پرداخته گردید و در فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش تبیین داده گردید و مدل استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان و هوش هیجانی مایر و سالوی انتخاب گردید که در این فصل به تحلیل و مطالعه سوالات پژوهش با بهره گیری از این مدل می‏پردازیم.

 

      3-2- روش‏شناسی پژوهش

همانگونه که در 3-1 تصریح گردید، روش پژوهش توصیفی همبستگی می باشد به این ترتیب که دو حوزه‌ی رفتار شهروندی سازمانی در 5 بُعد و هوش هیجانی در 4 بُعد توسط پرسشنامه در نمونه‌ی آماری مورد مطالعه و اندازه‌گیری قرار می‌گیرد. از آنجا که هر عضو نمونه به‌گونه هم‌زمان در 9 بعد مذکور سنجیده می گردد امکان مطالعه همبستگی بین بردار تصادفی رفتار شهروندی و هوش هیجانی فراهم می‌آید. تحلیل همبستگی متعارف[1] شناخت و کمّی کردن ارتباط‌ی بین دو مجموعه از متغیرها را مطالعه می کند؛ هتلینگ[2] (1935و1936) برای اولین بار این روش را بسط داد که روی همبستگی بین یک ترکیب خطی از متغیرهای یک مجموعه و یک ترکیب خطی از متغیرهای مجموعه‌ای دیگر متمرکز می گردد. روش آماری چنین می باشد که آغاز دو ترکیب خطی با بیشترین همبستگی تعیین می گردد، سپس دو ترکیب خطی که در میان تمام زوج‌های ناهمبسته با زوج انتخاب‌شده‌ی اول دارای بیشترین همبستگی باشد تعیین می گردد؛ این فرایند ادامه پیدا می کند تا جایی که زوج‌هایی از ترکیبات خطی حاصل گردد که متغیرهای متعارف خوانده می گردد. همبستگی‌های بین متغیرهای متعارف را همبستگی‌های متعارف می‌نامیم.

همبستگی‌های متعارف، شدت ارتباط بین دومجموعه از متغیرها را اندازه می‌گیرد. جنبه‌ی ماکزیمم کردن این روش کوششی برای متمرکز کردن یک ارتباط با بعد بالا بین دو مجموعه از متغیرها را به چند زوج از متغیرهای متعارف نشان می‌دهد.

[1] – Relations between two sets of variabkes

[2] – Hotelling

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.

اهداف فرعی (جزئی):

  • مطالعه ارتباط ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.
  • مطالعه تفاوت عملکرد متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.
  • مطالعه تاثیر وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.