سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست اشکال

 

شکل1-2-متغیرهای پژوهش از مدل استاندارد هوش هیجانی مایر و سالووی و مدل استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان 7

شکل 2-1: مدل هوش هیجانی  مایر و سالوی(1997)   منبع:( استایس و برون ،2004 ، ص 6) 33

شکل شماره 2-2 مدل هوش هیجانی  بار- آن 35

شکل 2-3 متغیرهای پژوهش از مدل استاندارد هوش هیجانی مایر و سالووی و مدل استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان 52

شکل3-1: ترکیب سنی نمونه 70

شکل 3-2: وضعیت اشتغال اعضای نمونه 71

شکل 3-3: سطح تحصیلات پاسخ‌گویان 71

شکل 3-4: اندازه سابقه‌ی کار پاسخگویان در سازمان اوقاف 72

شکل4-1: نمودار غربال تحلیل عاملی رفتار شهروندی سازمانی 79

شکل4-2: نمودار غربال تحلیل عاملی هوش هیجانی 90

شکل4-3: نمودار جعبه‌ای خوشه‌ای برای ابعاد مختلف دو حوزه‌ی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی 101

شکل 4-4: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات نزاکت در کل نمونه 103

شکل 4-5: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات وجدان کاری در کل نمونه 103

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل 4-6: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات نوع‌دوستی در کل نمونه 104

شکل 4-7: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات جوانمردی در کل نمونه 104

شکل 4-8: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات آداب اجتماعی در کل نمونه 105

شکل 4-9: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات برایند رفتار شهروندی سازمانی در کل نمونه 105

شکل 4-10: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات کنترل در کل نمونه 108

شکل 4-11: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات آگاهی و ادراک بیرونی در کل نمونه 108

شکل 4-12: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات تسهیل ادراکی در کل نمونه 109

شکل 4-13: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات تسهیل کنترلی در کل نمونه 109

شکل 4-14: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات ادراک درونی در کل نمونه 110

شکل 4-15: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات برایند هوش هیجانی در کل نمونه 110

شکل 4-16: نمودار میله‌ای خوشه‌ای ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی در سه منطقه 116

شکل 4-17: نمودار میله‌ای اندازه‌ی ابعاد مختلف هوش هیجانی 119

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.

اهداف فرعی (جزئی):

  • مطالعه ارتباط ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.
  • مطالعه تفاوت عملکرد متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.
  • مطالعه تاثیر وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.