سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما می باشد. به مقصود آگاهی از مسایل و معضلات دنیای اجتماعی، روش‌های علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده می باشد که برای مطالعه رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی بهره گیری گردد (ایران­نژاد پاریزی، 1378). مانند ویژگی‌های مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی می باشد بهره گیری از یک روش پژوهش مناسب بوده و انتخاب روش پژوهش مناسب به اهداف، ماهیت و موضوع مورد پژوهش، و امکانات اجرایی بستگی دارد. همچنین هدف از پژوهش نیز دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های پژوهش می باشد (خاکی، 1379).

در این فصل از پژوهش، محقق به مطالعه روش پژوهش، روش گردآوری داده‌ها، روش نمونه‌گیری، جامعه و نمونه آماری مورد نظر، و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می باشد.

2-3) روش پژوهش

به‌گونه کلی روش‌های پژوهش در علوم رفتاری را می‌توان با در نظر داشتن دو ملاک تقسیم نمود:

الف) هدف پژوهش

ب) نحوه گردآوری داده‌ها

بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد که در ذیل به تبیین آن‌ها پرداخته می گردد.

1-2-3) پژوهش کاربردی

هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. به بیانی دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می گردد.

ویژگی‌های تحقیقات کاربردی به تبیین زیر می باشد:

آزمودن کارایی نظریه‌های علمی در یک حوزه خاص

تعیین روابط تجربی در یک محدوده خاص

افزودن به دانش کاربردی در یک زمینه خاص

پیشبرد پژوهش و روش شناسی در یک زمینه خاص

ارائه مجموعه دانش کاربردی تأیید شده در یک زمینه خاص (بازرگان و همکاران،1380)

2-2-3) پژوهش توصیفی

تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم نمود:

پژوهش توصیفی (غیر آزمایشی)

پژوهش آزمایشی

پژوهش توصیفی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی می باشد که هدف آن‌ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد مطالعه می باشد. اجرای پژوهش توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم‌گیری باشد.

پژوهش توصیفی را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم نمود:

پژوهش پیمایشی[1]

پژوهش همبستگی[2]

اقدام پژوهشی[3]

مطالعه موردی[4]

[1]. Survey research

[2] Correlational research

[3] Action research

[4] Case Study

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4-1) اهداف انجام پژوهش

هدف اصلی انجام این پژوهش مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد.

اهداف فرعی عبارتند از:

مطالعه تاثیر مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد محیط نوآورانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت شناسایی هدف اصلی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت رویارویی با چالش‌های غیر‌منتظره بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت توسعه منابع انسانی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.