سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

قسمتی از متن پایان نامه : 

) خودکنترلی

حس تسلط بر نفس خود، یعنی توانایی مقاومت پیش روی طوفانهای هیجانی که سرنوشت برپا میدارد، به جای «بردههوس» بودن، از زمان سقراط، به عنوان صفتی پسندیده مطرح بوده می باشد. دوبوا[1] فرهیختهی یونانی، لغت یونانی باستانی “Sophresyne” را که معادل آن بوده می باشد، به معنای «تفکر و هوش در ادارهی زندگی شخصی، تعادل و خردِ متعادل» ترجمه کرده می باشد. رومیها و کلیسای قدیمی میسحیت آن را “Temperntia” خواندهاند که به معنای کف نفس و فرونشاندن هیجانهای افراطی بوده می باشد. هدف، دستیابی به تعادل می باشد نه سرکوب کردن هیجانها. هر احساسی در جای خود، ارزش و اهمیت خاص خود را دارد. زندگی بدون شور و احساسات، به زمین بایر سنگینی میماند که سرشار از بیحاصلی می باشد، و از غنای زندگی بریده و مجزا گردیده می باشد. اما به نظر ارسطو، احساس مناسب مطلوب می باشد، یعنی احساسی که با جایگاه تناسب دارد.

نشیب و فرازها چاشنی زندگی هستند، اما میبایستی در حد متعادل باشند. در محاسبات قلب، نسبت احساسات مثبت به منفی مشخص کننده احساس خوشبختی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لازم نیست برای احساس رضایت کردن، ازاحساسات ناخوشایند دوری کنیم، بلکه نباید بگذاریم احساسات مخرّب بدون کنترل، جانشین تمام حالتهای روحی خوشایند گردند. افرادی که در مقاطعی به خشم یا درماندگی شدید گرفتار میشوند، در صورتی که به همان اندازه اوقاتی شاد یا لذت بخش را سپری کنند، همچنان میتوانند احساس خوشبختی کنند(گلمن، 1382، صص 90-89).

ج) انگیزش

اگر فقط یک ویژگی وجود داشته باشد که تقریباً همهی رهبران مؤثر از آن برخوردارند، آن خصلت، انگیزش می باشد. آنها برای نیل به موفقیت فراسوی انتظارات(خود و هر فرد دیگری) برانگیخته میشوند. در این جا کلمه کلیدی “نیل به موفقیت” می باشد.

نشانه رهبرانی که دارای سطح بالایی از انگیزش هستند، علاقه شدید به خودکاری می باشد. چنین افرادی در جستجوی چالشهای خلاق هستند، مشتاق آموختن هستند و از انجام موفقیتآمیز کار بر خود میبالند. آنها مرتباً در حال بالابردن نمودار عملکرد خود هستند و دوست دارند از نتایج مطلع باشند. افراد با انگیزه بالا، حتی وقتی نتایج بر علیه آنهاست، خوش بینی خود را حفظ میکنند. در چنین مواردی، خودنظمی همراه با انگیزه دستیابی به موفقیت بر نآامیدی و یأسی که بعد از یک بدبیاری یا شکست پیش میآید، غلبه میکند. مدیرانی که کوشش میکنند سطوح بالای انگیزه موفقیت را در کارکنان خود شناسایی کنند، میتوانند به دنبال آخرین قطعه این نشانه یعنی تعهد به سازمان باشند.

وقتی افراد شغل خود را به خاطر خود کار دوست دارند، نسبت به سازمانی که این کار را برای آنها امکانپذیر میسازد، احساس تعهد میکنند(گولمن، 1383، صص 69-68).

[1] – Du Bois

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.

اهداف فرعی (جزئی):

  • مطالعه ارتباط ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.
  • مطالعه تفاوت عملکرد متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.
  • مطالعه تاثیر وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.