سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

قسمتی از متن پایان نامه : 

) مهارت‌‌های اجتماعی

مهارت اجتماعی، بیشتر، روابط دوستانه هدفدار می باشد: برانگیختن افراد در مسیر مورد نظر خود، چه توافق بر روی یک راهبرد جدید بازاریابی باشد و چه اشتیاق به تولید محصولی جدید. افراد برخوردار از مهارت اجتماعی معمولاً دایرهی وسیعی از آشنایان را به دور خود دارند و دارای شمّ قوی برای یافتن زمینههای مشترک با افراد مختلف و استعدادهایی برای ایجاد تفاهم و ارتباط نزدیک هستند(گولمن، 1383 ، ص 71).

مهارتهای ارتباط با افراد بر این پایه بنا میگردد. این مهارتها صلاحیتهای اجتماعیای هستند که در کنار آمدن با دیگران مؤثر واقع میشوند، کاستی در این زمینه به ناشایستگی در دنیای اجتماعی یا بروز مصائب مکرر در ارتباطهای بین فردی میانجامد. در واقع فقدان این مهارتها میتواند باعث گردد که حتی با هوشترین افراد، در ارتباطهای خود احساس عجز کنند و خودبین، زیانکار یا بدون احساس به نظر آیند. این مهارتهای اجتماعی به فرد امکان میدهند که با دیگران ارتباط مستقر کند، احساسات دیگران را برانگیزد و الهام بخش آنان واقع گردد. در ارتباطهای صمیمانه پیشرفت کند، افراد را قانع کند و بر آنان تأثیر بگذارد، و به دیگران اطمینان خاطر دهد.

روی هم رفته، این مهارت ها به ارتباط های بین فردی لطافت می بخشند، و برای جلب دیگران، موفقیت اجتماعی و حتی جذبه ضروریاند(گلمن، 1382 ، صص 166-159).

مهارت اجتماعی به نوعی نتیجه نهایی سایر ابعاد هوش هیجانی  می باشد. مردم معمولاً وقتی قادرند عواطف و احساسات خود را درک و کنترل کنند و با احساسات دیگران همدردی کنند، میتوانند در اداره روابط خود بسیار مؤثر باشند. افرادی که مهارت اجتماعی دارند از استعداد ادارهی تیمهای کاری برخوردارند و این به خاطر همدلی آنها در هنگام انجام کار می باشد. به علاوه، آنها افرادی هستند که در متقاعد کردن دیگران تخصص دارند که این تجلی آمیختهای از خوداگاهی، خودنظمی، و همدلی می باشد. مردم معمولاً از روی شمّ خود میدانند که رهبران بایستی قادر به مدیریت اثربخش روابط باشند. هیچ رهبری یک جزیره نیست.گذشته از همه، وظیفه رهبر انجام کار از طریق دیگران می باشد و مهارت اجتماعی این امر را امکانپذیر میسازد.رهبری که نمیتواند همدلی خود را ابراز دارد، ممکن می باشد اصولاً چنین ویژگی را نداشته باشد و اگر رهبری نتواند شور و شوق خود را به سازمان منتقل کند، انگیزش او بیفایده خواهد بود. مهارت اجتماعی موجب میگردد رهبران هوش هیجانی  خود را به کار اندازند(گلمن ،1383، ص 72).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.

اهداف فرعی (جزئی):

  • مطالعه ارتباط ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.
  • مطالعه تفاوت عملکرد متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.
  • مطالعه تاثیر وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.