سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه مشتریان از امنیت و اعتماد

قسمتی از متن پایان نامه :

– فرضیات پژوهش

فرضیه 1– حفاظت فنی بر امنیت ادراک شده تاثیر مثبت مستقیم دارد.

فرضیه – حفاظت فنی بر اعتماد  ادراک شده تاثیر مثبت مستقیم دارد.

فرضیه 3– فرآیندهای تراکنش بر امنیت ادراک شده تاثیر مثبت مستقیم دارد.

فرضیه 4– فرآیندهای تراکنش بر اعتماد  ادراک شده تاثیر مثبت مستقیم دارد.

فرضیه 5–  بیانیه های امنیتی بر امنیت ادراک شده تاثیر مثبت مستقیم دارد.

 فرضیه 6–  بیانیه های امنیتی بر اعتماد  ادراک شده تاثیر مثبت مستقیم دارد.

فرضیه 7–  امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده تاثیر مستقم مثبت دارد.

فرضیه 8–  امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر مستقم مثبت دارد.

فرضیه 9– اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر مستقم مثبت دارد.

فرضیه10– حفاظت فنی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر غیر­مستقیم مثبت دارد.

فرضیه11– حفاظت فنی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر غیر­مستقیم مثبت دارد.

فرضیه12- حفاظت فنی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر غیر­مستقیم مثبت دارد.

فرضیه 13– فرآیندهای تراکنش از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر غیر­مستقیم مثبت دارد.

فرضیه 14– فرآیندهای تراکنش از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر غیر­مستقیم مثبت دارد.

فرضیه 15– فرآیند­های تراکنش بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر غیر­مستقیم مثبت دارد.

فرضیه  16– بیانیه های امنیتی از طریق امنیت ادراک شده بر بهره گیری از سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر غیر­مستقیم مثبت دارد.

 فرضیه 17 – بیانیه های امنیتی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر غیر­مستقیم مثبت دارد.

فرضیه 18- بیانیه های امنیتی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر غیر­مستقیم مثبت دارد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر امنیت ادراک شده
 2. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر اعتماد ادراک شده
 3. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر امنیت ادراک شده
 4. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر اعتماد ادراک شده.
 5. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر امنیت ادراک شده
 6. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر اعتماد ادراک شده
 7. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده
 8. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر  کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 9. تعیین اندازه تأثیرگذاری اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیند­های تراکنش بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی