سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه مشتریان از امنیت و اعتماد

قسمتی از متن پایان نامه :

–  نمونه آماری و روش نمونه گیری

نمونه و نمونه گیری از مهم ترین مباحث در آمار علوم انسانی می باشد. چه از طرفی با در نظر داشتن وسعت جمعیت یا موضوعات مورد مطالعه،  محقق ناچار می باشد به نمونه گیری بپردازد. از طرفی دیگر،  اعتماد به یافته های یک پژوهش با صحت نمونه گیری آن سنجیده می گردد. (ساروخانی،  1381،  ص154)

به دلیل اینکه اطلاعات دقیقی از تعداد مشتریان خدمات الکترونیکی بانک اقتصاد جدید وجود ندارد جامعه آماری به صورت نامعلوم در نظر گرفته شده می باشد و از فرمول جامعه نامعلوم بهره گیری شده می باشد.

جامعۀ این پژوهش، از نظر تعداد افراد، جزء جامعه‌های نا معلوم به حساب می‌آید. زیرا که در فرمول،  نسبت  مستقر می باشد. برای تخمین حجم نمونه از فرمول کوکران برای جوامع نامعلوم که در ادامه قابل نظاره می باشد، بهره گیری شده می باشد.

: مقدار آماری Z در سطح معنی داری 95% (که برابر می باشد با 96/1)

: انحراف معیار جامعه – با در نظر داشتن منابع معتبر آماری،  مقدار آن با در نظر داشتن دامنه تغییرات جواب‌ها به صورت زیر برآورد شده می باشد (آذر و مؤمنی،  1385).

: سطح خطا (مقدار خطای قابل قبول) در علوم رفتاری،  میزانی کمتر از 8 درصد قابل قبول می باشد (آذر و مؤمنی،  1385) که در این پژوهش، به مقصود اطمینان بیشتر دقتی معادل 2/7 درصد مد نظر قرار گرفته می باشد. با در نظر داشتن اطلاعات موجود، که هیچ دسته­بندی و طبقه‌بندی خاصی از مشتریان بانک وجود به همین دلیل، روش نمونه‌گیری تصادفی ساده برای انتخاب نمونه­ها بهره گیری گردید.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر امنیت ادراک شده
 2. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر اعتماد ادراک شده
 3. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر امنیت ادراک شده
 4. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر اعتماد ادراک شده.
 5. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر امنیت ادراک شده
 6. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر اعتماد ادراک شده
 7. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده
 8. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر  کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 9. تعیین اندازه تأثیرگذاری اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیند­های تراکنش بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی