سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل مفهومی قصد کارآفرینی

در مدل دیگری که مدل مفهومی قصد کارآفرینانه نام دارد، عوامل موثر بر قصد اینگونه اظهار شده می باشد:

 

در این مدل مجموعه ای از عوامل پیش‌بینی کننده را برای توجه نسبت به رفتار کارآفرینانه و کنترل عینی رفتار کارآفرینانه مطالعه شده می باشد.در مقاله این محققان آمده می باشد:

ویژگی‌های روانشناختی و مهارت‌های فردی به‌عنوان دو عامل پیش‌بینی کننده ی مستقیم توجه نسبت به حرکت کارآفرینی می باشند. محققان به‌گونه نظری اظهار کرده‌اند که ویژگی‌های روانشناختی، کارآفرینی را پیش‌بینی می کند. (McClelland,1961)

با این تفاصیل شواهد در مورد چگونگی ابعاد روانشناختی بر مقاصد کارآفرینی تا حد زیادی به صورت مشروح بوده و مطالعات متعدد به صحت کمتر پیش‌بینی دست یافته اند. اثبات شده می باشد که فقط دو بعد یعنی خودکارآمدی کارآفرینانه و تمایل به خطرپذیری، مقاصد کارآفرینی را به‌گونه مداوم پیش‌بینی می‌کنند

(Gomez_Mejia & Balkin,1989, Zhao et al.,2005).

علاوه براین محققان در مطالعه فرآیند شکل‌گیری توجه نشان داده اند که خودکارآمدی کارآفرینانه و تمایل ریسک پذیری تأثیر بسیار مهم و مستقیم بر روی توجه دارد.

(O’neill & Mone,1998;McDonald & Siegall,2001,Luthje & Franke,2003)

ایگلی [1]و شیکن[2]( 1993) در مقاله خود، مطالعه گسترده ای را در مورد نظریاتی که برروی فرآیند شکل‌گیری توجه متمرکز شده اند، ارائه کرده‌اند. خصوصاَ این ایده که ویژگی‌های روانشناختی از نظر نیروهای عاطفی و محرک، به سیستم شناختی ضربه زده و توجه ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد،در مرکزیت سه سنت نظری گسترده بوده می باشد: دیدگاه حمایتی،دیدگاه ثبات شناختی(Heider,1946)دیدگاه عملکردی  (Kate,1960)

گذشته از تمام این نظریات، ما بر این عقیده هستیم که ویژگی‌های روانشناختی در شکل‌گیری توجه همکاری می‌کنند. ما از خودکارآمدی کارآفرینانه و تمایل به ریسک پذیر بودن به‌عنوان ابعاد اصولی یک عامل مرتبه دوم که ما آن را ویژگی‌های روانشناختی می نامیم، یاد کرده و تأثیر آن را بر توجه نسبت به حرکت کارآفرینانه مدل سازی می کنیم.با در نظر داشتن مهارت‌های فردی، بعضی محققان عقیده دارند که مهارت‌ها و توانایی ها تأثیر مهمی را در تعیین توجه ها بازی می‌کنند.

توجه ها، ارتباط بین مهارت‌ها و قصد کارآفرینی را مستقر می‌کنند ( 1996،kolvereid).این یافته ها با فرضیه آجزن و فیشبن (1980) مرتبط می باشد.این دو عقیده دارند که مهارت‌های رشد توسعه یافته فقط اثری غیر مستقیم بر روی مقاصدی خاص دارند که این اثر را به واسطه ی تحت تأثیر قراردادن بعضی عواملی که به‌گونه نزدیکتری با آن‌ها مرتبط هستند ( مثل توجه ها) اعمال می‌کنند. سوکول و شاپیرو(1982) نیز مانند زربیناتی[3] و سوتاریس[4] (2007)، با اظهار این‌که مهارت‌های فردی مستقیماَ روی توجه ها و به‌گونه غیر مستقیم روی مقاصد اثر می گذارند، این دیدگاه را پرورش می‌دهند.

مهارت‌های فردی یک مفهوم چند بعدی را اظهار می‌کنند.محققان ابعاد متعددی را که ممکن می باشد جهت تشخیص آن مفید باشد،مانند مهارت‌های مدیریتی، عملکردی و فنی   (Baum et al.,2001) ثبت کردن اختراع     (Roberts,1991) و کارآفرینی زنجیره ای(Kolvereid,1996)شناسایی کرده‌اند.

در میان آن‌ها ما مهارت‌های مدیریتی،عملکردی و فنی را برای مدلمان به کار می بریم. ما معتقدیم این ابعاد همچنین شامل دانش ها و مهارت‌های خاصی می باشد که ممکن می باشد افراد، آن‌ها را از طریق تجربیات اولیه (یعنی ثبت کردن اختراع و فعالیت‌های کارآفرین قبلی) توسعه داده باشند.مطابق با این توجه، ما معتقدیم که مهارت‌های مدیریتی، عملکردی و فنی شکلگیری توجه های کارآفرینانه را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

[1] Eagly

[2] Chaiken

[3] Zerbinati

[4] Souitaris

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4-1) اهداف انجام پژوهش

هدف اصلی انجام این پژوهش مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد.

اهداف فرعی عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تاثیر مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد محیط نوآورانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت شناسایی هدف اصلی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت رویارویی با چالش‌های غیر‌منتظره بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت توسعه منابع انسانی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.