سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی:

 بین رفتار سازمانی و هوش هیجانی در سازمان اوقاف ارتباط‌ی معناداری هست.

فرضیه های فرعی:

  • ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در سازمان اوقاف با هم در ارتباط هستند.
  • متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در سازمان اوقاف و امور خیریه در استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی در مجموعه‌ی سازمان اوقاف به شکلی متفاوت اقدام می‌کنند.
  • وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در سازمان اوقاف به شکلی معنادار موثر می باشد.

1-7- چارچوب نظری پژوهش:

چارچوب نظری پژوهش در واقع آغاز و انتهای پژوهش و یک منبع هدایت کننده می باشد. از آنجا که چارچوب نظری پژوهش بایستی بتواند ارتباط منسجم و معنی داری میان مفاهیم و فرضیه های پژوهش مستقر نماید تا به آن وسیله محقق را به سمت پاسخ ها هدایت نماید، از اینرو برای ساخت چنین چارچوبی پیمودن مراحل زیر لازم می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اول ) تعریف مسئله پژوهش

دوم) طرح سؤالات پژوهش

سوم) ذکر متغیرهای مؤثر در هریک از سؤالات پژوهش

چهارم) صورتبندی فرضیه های هریک از سؤالات پژوهش

پنجم) تدوین مدل پژوهش

در پژوهش حاضر به دنبال مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه در استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی هستیم.

 

شکل1-2-متغیرهای پژوهش از مدل استاندارد هوش هیجانی مایر و سالووی و مدل استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.

اهداف فرعی (جزئی):

  • مطالعه ارتباط ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.
  • مطالعه تفاوت عملکرد متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.
  • مطالعه تاثیر وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.