سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه مشتریان از امنیت و اعتماد

قسمتی از متن پایان نامه :

–  فرایند های تراکنش در سیستم های پرداخت الکترونیکی

هدف اصلی در فرایند های تراکنش تسهیل بهره گیری مشتریان از سیستم های پرداخت الکترونیکی و حذف نگرانی آنها درمورد امنیت سیستم می باشد (لاورنس و همکاران، 2002). برای برطرف کردن احتیاجات امنیت مشتریان، رویه های مناسب سیستم های پرداخت الکترونیکی بایستی وجود داشته باشد (هاوانگ و همکاران، 2007). عموماً سه رویه کلی در طول فرایند مبادله بکار گرفته می گردد. (1) به رسمیت شناختن هر فردی قبل از هر مبادله ای. (2) طی کردن گام های جداگانه ای در طول کامل کردن سیستم های پرداخت الکترونیکی و (3) فرستادن تصدیق بعد از هر مبادله­ای برای این که مشتری اطمینان یابد فرایند پرداخت الکترونیکی موفقیت آمیز بوده می باشد.

2-5-3- بیانیه های امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیکی

بر اساس گزارش موخرجی و نات (2003) بیانیه­های امنیت در وب سایت­های پرداخت الکترونیکی عامل مهمی هستند که بر اعتماد مشتریان در فعالیت­های برخط تاثیر دارند. با اطلاع رسانی و دادن قوت قلب به مشتریان در خصوص امنیت پرداخت­هایشان،  این امکان وجود خواهد داشت  که بر ادراک مشتریان از اعتماد و امنیت تاثیر گذاشت (لیم، 2008). اگر مشتریان معمولی از سطح امنیت سیستم ناآگاه بمانند که خاصیت ذاتی مبادله می باشد،  نسبت به پرداخت های سیستم های الکترونیکی بی میل خواهند گردید. (لیم،2008؛ هگارتی و همکارن، 2003). تصمیم مشتریان در بهره گیری از سیستم های پرداخت الکترونیکی بطور قابل توجه­ای تحت تاثیر کیفیت بیانیه­های امنیت قرار دارد. این پیش فرض توسط نتایج تحقیقات میازاکی و فرناندز (2000) تقویت می­گردد که اظهار کردند بیانیه­های مرتبط به امنیت سیستم در وب سایت­ها، احتمال خرید های اینترنتی را افزایش می دهد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر امنیت ادراک شده
 2. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر اعتماد ادراک شده
 3. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر امنیت ادراک شده
 4. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر اعتماد ادراک شده.
 5. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر امنیت ادراک شده
 6. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر اعتماد ادراک شده
 7. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده
 8. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر  کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 9. تعیین اندازه تأثیرگذاری اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیند­های تراکنش بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی