عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بعضی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2- مبانی نظری ومفهوم حاکمیت شرکتی

مطالعه ادبیات موجود نشان می دهد، هیچ تعریف مورد توافق در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد.

براساس کشوری که در نظر می گیریم، تفاوت های چشمگیری در تعریف هست. حتی در آمریکا یا انگلیس نیز رسیدن به یک تعریف واحد، کار سختی است. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف قرار می گیرند که دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار می گیرند. در دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به ارتباط ی شرکت و سهامداران محدود می گردد. سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی تعریف نمود که تعیین می کنند شرکت ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند.

در گزارش کادبری در انگلستان آمده می باشد که سیستم اداره و کنترل شرکت ها، با تمرکز اصلی برنقش و مسئولیت مدیران عالی شرکت بنا شده می باشد اصول بنیادی حاکمیت شرکتی بر آن می باشد که جو شفافیت، راستی، و پاسخ گویی را در مدیریت سازمان تقویت کند.

در گزارش کاردون در بلژیک، در سال (1992) این تعریف در مورد حاکمیت شرکت آمده می باشد:

” حاکمیت شرکتی مجموعه ای از قواعد ناظر بر هدایت و کنترل شرکت می باشد”.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال1999، حاکمیت شرکتی را چنین اظهار می کند:

“حاکمیت شرکتی، سیستمی می باشد که به وسیله ی آن شرکت های تجاری کنترل و هدایت می شوند. ساختار حاکمیت شرکتی تقسیم حقوق و مسئولیت ها را در بین اعضای هیأت مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان مشخص می گردد”.

هاپب و همکاران (1998): “حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای وظایف هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان سهامداران و سایر ذینفعان، بخصوص نیروی کار شرکت و اعتباردهندگان به آن می پردازد”.

مسن (2004): “حاکمیت شرکتی، حوزه ای در اقتصاد می باشد که وظیفه آن مطالعه این می باشد که چطور از طریق سازکارهای تشویقی مانند قراردادها، طرح های سازمانی و قوانین می توان مدیریت شرکت را ترغیب نمود تا برای بهبود عملکرد و دست یابی به نرخ بازده رقابتی برای مالکان شرکت کوشش لازم را مبذول دارد”.

ولف سون رییس پیشین بانک جهانی (2000): “حاکمیت شرکتی در صدد ارتقای انصاف، شفافیت و پاسخگویی در شرکت می باشد. همچنین در زمینه اهمیت حاکمیت شرکت می گوید: “حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری می باشد”.

کلیسنس و همکاران (2002): “چارچوب حاکمیت مناسب باعث منفعت شرکت ها در این موارد خواهد گردید: دسترسی بهتر به منابع تأمین مالی، هزینه سرمایه کمتر، عملکرد بهتر و رفتار مناسب تر در جهت خواسته های ذینفعان”.

فدراسیون بین المللی حسابداران[1] (IFAC) در سال2004: “حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحدتجاری) عبارت می باشد از تعدادی مسئولیت های و شیوه های بکار برده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدف ها، کنترل ریسک ها و مصرف سالانه منابع می باشد”.

حساس یگانه (1385) در مقاله حاکمیت شرکتی در ایران با مطالعه تعریف ها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه های صاحب نظران، چنین اظهار می کند که: “حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی می باشد که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می گردد”.

حاکمیت شرکتی، سیستمی می باشد که بوسیله آن شرکت های تجاری کنترل و هدایت می شوند. ساختار حاکمیت شرکتی تقسیم حقوق و مسئولیت ها را در بین اعضای هیئت مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان مشخص می کند. همچنین قوانین و رویه های تصمیم گیری در خصوص امور شرکت را با صراحت اظهار می کند. حاکمیت شرکتی، مجموعه روابطی بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت می باشد که متضمن برقراری نظام کنترلی به مقصود رعایت حقوق سهامداران جزء واجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء بهره گیری های احتمالی می باشد. این قانون برمبنای نظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استوار بوده و شامل مجموعه ای از وظایف و مسئولیت هایی می باشد که بایستی توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت گردد (جلالی، 1387).

[1] – International Federation Accounting(IFAC)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدیهی می باشد انجام چنین مطالعاتی، مشروط به بهبود فرآیند تصمیم گیری بهره گیری گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، مانند به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، معضلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران به حداقل می رساند. و باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال می باشد که آیا حاکمیت شرکت با نوع مالکیت شرکت ارتباط دارد؟ آیا به موقع بودن سود به نوع مالکیت شرکت بستگی دارد؟ از آن جایی که در این مطالعه، شواهدی در خصوص مالکیت شرکتی و همچنین به موقع بودن سود ارایه خواهد گردید، اهداف پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

  • مطالعه ارتباط بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود

مطالعه ارتباط بین بعضی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری