عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بعضی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

قسمتی از متن پایان نامه :

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

تجزیه و تحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای می باشد که طی آن داده هایی که به طرق مختلف جمع آوری شده اند اختصار، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری روابط بین داده ها و انجام تحلیل های علمی به مقصود آزمون فرضیه ها فراهم گردد.

دراین فرآیند، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش می شوند و تکنیک های گوناگون آماری تأثیر بسزایی در تعمیم یافته ها به عهده دارند. فرآیندهای تجزیه و تحلیل با در نظر داشتن نوع پژوهش، ماهیت فرضیه ها، نوع نظریه سازی، ابزار به کار رفته برای جمع آوری اطلاعات و… متفاوت هستند.

در این پژوهش به مطالعه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییر در وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می گردد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، آغاز داده های گردآوری شده را به صفحه گسترده Excel منتقل و پس ازسازماندهی و انجام محاسبات لازم، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اقتصاد سنجی 8 Eviews استفاد می گردد. سپس آمار توصیفی ارائه می گردد و پس از آن با بهره گیری از آزمون های آماری به تجزیه و تحلیل ناهمسانی واریانس و همبستگی داده های پژوهش پرداخته می گردد و بعد با تجزیه و تحلیل الگوی رگرسیونی حاصل از فرآیند پژوهش و مطالعه معنی داری مدل رگرسیون و ضرایب متغیرها اقدام به تأیید یا رد فرضیات می گردد.

3-8- تحلیل ماهیت و ویژگی های متغیرهای پژوهش

برای انجام رگرسیون خطی، مفروضه‎هائی هست. حداقل فاصله‎ای بودن مقیاس اندازه‎گیری، نرمال بودن توزیع متغیرها، وجود ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته، یکسان بودن پراکندگی باقی مانده‎ها، یکسانی واریانس متغیرهای مورد مطالعه، نبود خود همبستگی و نبود ارتباط هم‎خطی، از مفروضه‎های بهره گیری از تحلیل رگرسیون می باشند. در پژوهش حاضر مقیاس اندازه‎گیری متغیرهای پژوهش نسبتی می باشد، ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته خطی می باشد. برای مطالعه ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون ضریب کلی رگرسیون بهره گیری شده می باشد. در نهایت برای مطالعه تأثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته از تحلیل رگرسیون بهره گیری شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-9- آزمون های رگرسیون

تکیه بر نتایج آماری بدون در نظر داشتن پیش فرض های مدل رگرسیون از اعتبار چندانی برخوردار نیست و نمی توان از آن برای تصمیم گیری ها بهره گیری نمود. پس قبل از انجام هر گونه تفسیر نتایج رگرسیون، بایستی برای تصدیق صحت نتایج، مفروضات مدل را مطالعه نمود

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدیهی می باشد انجام چنین مطالعاتی، مشروط به بهبود فرآیند تصمیم گیری بهره گیری گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، مانند به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، معضلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران به حداقل می رساند. و باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال می باشد که آیا حاکمیت شرکت با نوع مالکیت شرکت ارتباط دارد؟ آیا به موقع بودن سود به نوع مالکیت شرکت بستگی دارد؟ از آن جایی که در این مطالعه، شواهدی در خصوص مالکیت شرکتی و همچنین به موقع بودن سود ارایه خواهد گردید، اهداف پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

  • مطالعه ارتباط بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود

مطالعه ارتباط بین بعضی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری