مطالعه ارتباط بین بعضی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

قسمتی از متن پایان نامه :

2-25- بموقع بودن واهمیت آن

تنها در دسترس بودن اطلاعات مالی مربوط برای تصمیم گیری بهره گیری کنندگان، کافی نیست، بلکه اطلاعاتی که بهره گیری کنندگان بکار می برند بایستی از نظر ماهیت جاری بوده و مربوط به دوره های گذشته نباشد یعنی اطلاعاتی که سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بکار می برند بایستی در زمان تصمیم گیریشان جاری باشد البته این ویژگی در مفهوم مربوط بودن مستتر می باشد. اما به هنگام انتشار صورت های مالی بایستی به عنوان یک محدودیت مهم بر آن تأکید نمود. جمع آوری و تلخیص اطلاعات حسابداری و انتشار آن بایستی تا حد امکان سریع انجام شده تا اطمینان حاصل گردد که اطلاعات جاری در اختیار بهره گیری کنندگان قرار می گیرد. این موضوع حاوی این نکته می باشد که صورت های مالی بایستی در دوره های زمانی متناوبی ارائه شده تا تغییرات در وضعیت واحد تجاری که

به نوبه ی خود ممکن می باشد بر تصمیمات بهره گیری کنندگان اثر بگذارد، عیان گردد. به موقع بودن یک مشخصه مهمی از اطلاعات حسابداری می باشد اطلاعات کهنه بهره گیری کمی برای شرکای بازار در فرآیند تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری دارد. در بعضی موارد سرمایه گذاران خصوصاً سرمایه گذاران بین المللی علاقه مندندکه شماری ازگزارشگری بموقع شرکت های پذیرفته شده در بورس اطمینان مرتبط باتصمیمات مبتنی با اطلاعات گزارش شده اثر بگذارد. بطور تحلیلی نشان داده شده می باشد که بموقع بودن می تواند بر انتخاب اعمال تصمیم گیرندگان و بازده مورد انتظارشان اثر بگذارد (فتام[1]،1972). اگر چه پشنهاد مطالعات تجربی اخیر پیشنهاد می کند که بموقع بودن با اطلاعات بهره گیری شده بوسیله بازار برای قیمت گذاری اوراق بهادار مرتبط می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

امروزه به دلیل گسترش فعالیتهای اقتصادی، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مهمترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات مالی، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد.  عدم تقارن اطلاعاتی دارای پیامدهای نامطلوب متفاوتی از قبیل افزایش هزینه های معاملاتی، نقد شوندگی پائین می باشد (خدامی پور و قدیری، 1385). مهمترین قسمت اطلاعات حسابداری در صورت های مالی منعکس می گردد. طبق چهارچوب مفهومی استاندارد های حسابداری ایران، سود تأثیر محوری و کلیدی در اندازه گیری عملکرد واحد تجاری اعمال می کند. به علاوه، سود مهمترین شاخصه صورت های مالی به شمارمی رود و افشای آن به بهره گیری کنندگان کمک می کند تا از آن به عنوان یک معیار مهم برای مقایسه شرکت ها و اندازه موفقیت مدیر در ایفای تأثیر مبارشتی خود قضاوت کنند با در نظر داشتن تئوری نمایندگی بین ارائه کنندگان صورت های مالی و بهره گیری کنندگان از صورت های مالی تضاد منافع هست. اندازه دقت اطلاعات می تواند بر تصمیم گیری و پیش بینی تأثیر گذارد. معمولاً هر چه کیفیت و دقت اطلاعات بیشتر باشد، پیش بینی و تصمیم گیری ها، بهتر انجام می گیرد. به علاوه کیفیت بالای اطلاعات و متقارن بودن اطلاعات موجب هماهنگی بیشتر بین مدیران و سرمایه گذاران در خصوص تصمیمات سرمایه گذاری می گردد. هر چه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیشتر باشد، سرمایه گذاران انتظار بازده بیشتری از سرمایه گذاری دارند. سود به عنوان نتیجه نهایی فرایند حسابداری و اصلی ترین منبع اطلاعاتی، که این قدر مورد توجه و تأکید بهره گیری کنندگان اطلاعات حسابداری می باشد، ممکن می باشد تحت تأثیر رویه

های حسابداری، انتخابی مدیریت اندازه گیری گردد. از طرف دیگر، هنگام عرضه عمومی سهام، افراد برای تصمیم گیری در مورد خرید سهام نیازمند اطلاعات به موقع جهت تصمیم گیری می باشند. در صورت وجود اطلاعات نامتقارن هنگام عرضه سهام گروهی از افراد مطلع بازده غیرعادی کسب می کنند و در نتیجه سرمایه افراد عادی و کسانی که اطلاعات کمتری دارند به خطر می افتد. مطالعات و تحقیقات بسیاری در بورس های مالی مختلف سراسر دنیا در ارتباط با عرضه عمومی اولیه سهام انجام شده می باشد. نتایج اغلب این تحقیقات نشان می دهد که قیمت های تعیین شده برای سهام شرکت ها در عرضه اولیه در بازار به علت های مختلفی از قبیل عدم تقارن اطلاعاتی بین عرضه کنندگان سهام جدید، موسسات تأمین سرمایه و سرمایه گذاران بیرونی، بیانگر ارزش واقعی سهام نبوده و پس، باعث ایجاد فرصت هایی برای کسب بازده های غیرعادی با بهره گیری از معامله بر روی سهام این شرکت ها می گردد (باقرزاده و همکاران، 1385). وانگ (2010) نشان داد که در هنگام عرضه های عمومی سهام، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران هست. این موضوع با زیر سؤال بردن کارایی بازارهای سرمایه منجر به عدم تخصیص بهینه منابع می گردد. اطلاعات سود برای اینکه مربوط باشد، بایستی به سرعت در بازار منتشر و در دسترس بهره گیری کنندگان قرار گیرد.

به بیانی دیگر، اطلاعات بایستی به موقع باشد. به موقع بودن سود، به توانایی سود جاری در انتقال اطلاعات جاری مربوط می باشد. به موقع بودن سود تصریح به این دارد که سود قادر می باشد اطلاعات را به شکل کارامدتر منتقل کند (وانگ، 2010 ). از این رو، اقلام سودها حاوی اطلاعات مفید و کیفی بیشتر برای سرمایه گذاران برون سازمانی هستند و باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران خواهد گردید. در این پژوهش به موقع بودن سود به عنوان شاخصی برای عدم تقارن اطلاعاتی مطرح می گردد و انتظار می رود که به موقع بودن سود بر واکنش بازار نسبت به عرضه های عمومی سهام تأثیر بگذارد. وقتی عدم تقارن اطلاعاتی در ارتباط با سهام یک شرکت افزایش می یابد، ارزش ذاتی آن با قیمت در بازار سرمایه متفاوت خواهد بود. پس، یکی از پدیده های منفی که به گونه معمول در بازار های اوراق بهادار رخ می دهد، نبود تقارن اطلاعات می باشد که منجر به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی توسط سرمایه گذاران می گردد. عدم تقارن اطلاعاتی زمانی به وجودمی آید که یک طرف از قرارداد یا معامله از اطلاعات بیشتری آگاهی داشته باشد، مشروط بر اینکه از این اطلاعات در زمان برقراری ارتباط با طرف دیگر به گونه مؤثر بهره گیری کند. این آگاهی بیشتر، اکثراً باعث ایجاد منافع اقتصادی برای طرف برخوردار از اطلاعات بیشتر می باشد (باتچیلیر[2]، جاکوبسن[3]، کلارکسون[4]، 2007) وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه، سرمایه افراد عادی را در این بازار، به مخاطره می اندازد. همچنین اگر اطلاعات مربوط به سود به موقع باشند، منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه واقعی شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می گردد. وانگ (2010) نشان داد شرکت هایی که سود به موقع تری دارند، بدلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران قیمت سهام آنها سقوط کمتری خواهد داشت.

[1]– Fetham

[2] – Batcheller

[3] – Jacobsen

[4] – Clarkson

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدیهی می باشد انجام چنین مطالعاتی، مشروط به بهبود فرآیند تصمیم گیری بهره گیری گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، مانند به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، معضلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران به حداقل می رساند. و باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال می باشد که آیا حاکمیت شرکت با نوع مالکیت شرکت ارتباط دارد؟ آیا به موقع بودن سود به نوع مالکیت شرکت بستگی دارد؟ از آن جایی که در این مطالعه، شواهدی در خصوص مالکیت شرکتی و همچنین به موقع بودن سود ارایه خواهد گردید، اهداف پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

  • مطالعه ارتباط بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود

مطالعه ارتباط بین بعضی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری