عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بعضی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

قسمتی از متن پایان نامه :

2-20- ساختار مالکیت

شرکت­های سهامی که در عرصه اقتصاد کشورها به کسب­و­کار می­پردازند زائیده فرآیند تکامل مالکیت شخصی هستند. فرآیندی که در طی آن گونه ­های متفاوتی از الگوهای فعالیت اقتصادی جمعی به بوته آزمایش گذاشته شده و در نهایت الگوی شرکت سهامی (عام) که یک قالب حقوقی می باشد به عنوان گونه برتر ظهور کرده می باشد. امروزه این شرکت­ها با جذب منابع بسیار و تبدیل آنها به کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه تأثیر مهمی را در اقتصاد بازی می­کنند. در این شرکت­ ها دو نکته توجه را به خود جلب می­کند. نخست آنکه در این الگوها مسئولیت مالکین محدود می باشد و لیکن ریسک پذیرفته شده توسط خریداران سهام که مالک شناخته می­شوند محدود نیست. نکته دیگر آن می باشد که دارنده سهم در این شرکت­ ها از حقوق عرفی و سنتی مترتب بر مالکیت دارایی­ها برخوردار نیست. آن چیز که که وی مالک آن می باشد یک سهم یا گواهینامه می باشد که نمود بیرونی سهم نسبی او از کل شرکت می باشد. پس، وی از حقی که یک مالک برای کنترل دارایی­اش دارد و در این مورد دارایی­های شرکت می باشد، برخوردار نیست. در شرکت­ های سهامی عام حقوق شناخته شده مالکین برای کنترل و بهره­مندی اقتصادی در یک قالب قرار نمی­گیرند. به بیانی دیگر به درجات مختلف، شاهد جدا شدن مالکیت از کنترل در این سازمان­ها هستیم. به تدریج با کم رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه­های دیگری که هیئت مدیره­ها و مدیران را تشکیل می دهند، سپرده می­گردد. به علت ارتباط درونی و سلسله مراتبی بین این سه گروه تعاملی ما بین ایشان شکل می­گیرد که از دو وجه برخوردار می باشد. نخست تعامل و تعادل قدرت مابین ایشان و شیوه ارتباط اجزای تشکیل­دهنده این مجموعه حاکم که در متون مدیریت حاکمیت شرکتی خوانده می­گردد دارای آثاری می باشد که در سمت و سوی حرکت و عملکرد این شرکت­ها می­تواند مؤثر واقع گردد. دوم آنکه تعامل مورد تصریح در قالب یک ساخت حقوقی به نام شرکت سهامی صورت می­پذیرد که بهره گیری از آن حسب متون سازمانی و مالی موجود با هزینه­ هایی همراه می باشد که هزینه­ های نمایندگی خوانده می شوند. با در نظر داشتن نکات فوق، می­توان انتظار داشت که هرگونه تغییری در اجزای ساختار مالکیت شرکت­ها به تغییر مسیر حرکت راهبردی و عملکرد آن ها و نیز افزایش یا کاهش این هزینه­های نمایندگی بیانجامد. در سال­های اخیر حضور سرمایه­گذاران مختلف در جمع سهامداران شرکت­های سهامی عام از رشد چشمگیری برخوردار بوده می باشد. کمیت و کیفیت حضور این سرمایه­گذاران در جمع مالکین شرکت­ های صنعتی به لحاظ تأثیری که بر ساختار مالکیت و نیز نحوه مالکیت بر سازمان  برجای می­گذارد درخور توجه می باشد. زیرا حاکمیت ضعیف در شرکت­ها نه تنها باعث کاهش هزینه های نمایندگی نمی­گردد بلکه با افزایش هزینه جذب سرمایه، قدرت رقابت شرکت ­ها را نیز کاهش می­دهد. بدین سبب اثر سهم مالکانه این سرمایه­گذاران در شرکت­ های صنعتی نکته­ای درخور دقت می باشد. ساختار مالکیت از دو بعد تمرکز مالکیت و همچنین نوع مالکیت مورد مطالعه قرار می گیرد (استیگلیتز، 1994).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تمرکز مالکیت: در متون مالی، چندین متغیر به عنوان معیار سطح تمرکز مالکیت مورد بهره گیری قرار می­گیرد یکی از این متغیرها که در سال­ های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته می باشد، شاخص هرفیندال می­باشد. این شاخص تمرکز مالکیت، بیش از سایر معیارهای موجود مورد بهره گیری قرار می گیرد. دلیل این امر آن می باشد که هم تعداد سهامداران و هم نابرابر بودن تعداد سهام متعلق به سهامداران مختلف را به درستی در محاسبات وارد می­نماید. شاخص هرفیندال از مجموع مربعات درصد مالکیت تعداد معینی از سهامداران بدست می­آید. سطوح بالاتر شاخص هرفیندال نشان­دهنده تمرکز مالکیت بیشتر می باشد. در مدل رگرسیون، متغیر تمرکز مالکیت با نماد Herf نشان داده شده می باشد.

نوع مالکیت: شامل مالکیت های مدیریتی (خانوادگی)، نهادی، شرکتی بوده که هر کدام به صورت کامل تبیین داده خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدیهی می باشد انجام چنین مطالعاتی، مشروط به بهبود فرآیند تصمیم گیری بهره گیری گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، مانند به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، معضلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران به حداقل می رساند. و باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال می باشد که آیا حاکمیت شرکت با نوع مالکیت شرکت ارتباط دارد؟ آیا به موقع بودن سود به نوع مالکیت شرکت بستگی دارد؟ از آن جایی که در این مطالعه، شواهدی در خصوص مالکیت شرکتی و همچنین به موقع بودن سود ارایه خواهد گردید، اهداف پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

  • مطالعه ارتباط بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود

مطالعه ارتباط بین بعضی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید