عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بعضی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3- چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

چند چارچوب نظری متفاوت برای تبیین و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده می باشد، هریک از آنها با بهره گیری از واژه های متفاوت و به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند، که همه آنها ناشی از زمینه های علمی خاص می باشد که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرد. به عنوان نمونه تئوری نمایندگی ناشی از زمینه های اقتصادی و مالی می باشد و تئوری هزینه معاملات ناشی از اقتصاد و تئوری سازمانی می باشد و تئوری ذینفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در موضوع حاکمیت شرکتی می باشد. گرچه تفاوت چشم گیری بین چهار چوب های نظری مختلف ناظربرمفهوم مالکیت شرکتی ارائه می گردد (حساس یگانه، 1385).

2-3-1- نظریه نمایندگی[1]

آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تأثیر چشم گیری بر روش کنترل شرکت ها داشت و بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت ها را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی معروف به نام مسئله نمایندگی گردید. جنسن و مک لینگ در سال 1976 مبانی نظری مطرح نمودند. آنها مدیران شرکت را به عنوان کارگزاران، سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند و عنوان کردند که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند. یکی از فرضیه اصلی نظریه نمایندگی این می باشد که کارگمار و کار گزاران تضاد منافع دارند. پس، یک سؤال مهم این می باشد که: سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟

یک فرض اساسی و مهم دیگر در نظریه نمایندگی این می باشد که تأیید کارهای کارگزاران برای کار گمار بسیار مشکل و پرهزینه می باشد. به چند روش می توان منافع سهامداران و مدیران را متناسب نمود، یکی از با اهمیت ترین و در عین حال مؤثرترین روش ها، حسابرسی مستقل می باشد. هزینه های نمایندگی ناشی از کوشش های سهامداران برای کنترل مدیران می باشد که اغلب دارای هزینه سنگینی می باشد. مجموع هزینه های نمایندگی را می توان به صورت زیر اختصار نمود:

مجموع هزینه های مربوط به کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار و هرگونه زیان باقی مانده می باشد (هیل وجونز[2]، 1992).

2-3-2- نظریه هزینه معاملات[3]

این تئوری که اولین بارتوسط سیرت و مارچ در سال1963به نام نظریه رفتاری شرکت مطرح شده، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گردیده می باشد. در این نظریه شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (سهامی عام)، بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف می باشد. نظریه هزینه معاملات بر اساس این واقعیت می باشد که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که در تخصص منابع جانشین بازار می شوند. در واقع شرکت ها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که با در نظر داشتن نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند. در درون شرکت ها، بعضی از معاملات حذف می شوند و مدیران شرکت، تولید را متناسب می کند (کواس[4]، 1937). واضح می باشد داخلی کردن معاملات، به نفع شرکت ها می باشد.

تئوری اقتصادی سنتی، تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی و افزایش سود را هدف اولیه تجارت می دانند. برعکس، تئوری اقتصادی هزینه معاملات، رفتار بشر را به نحوی واقع بینانه تری در نظر می گیرد. در این الگو؛ مدیران و دیگر کارگزارن اقتصادی، منطق محدود را به کار می برند. اقتصاد هزینه معاملات، همچنین فرض اساسی، ((فرصت طلبی)) راعیان می سازد. فرصت طلبی به صورت تمایل کار گزار در بکارگیری تمام روش های موجود برای افزایش منابع شخصی تعریف شده می باشد ( کروزیر[5]، 1964). با فرض معضلات منطقی محدود و فرصت طلبی، مدیران معاملات را برای  حداکثر کردن منفعت شخصی خود ساماندهی می کنند. چنین رفتار فرصت طلبانه ای می توانند نتایج مطلوبی برای شرکت و سهامداران به بارآورد، در نتیجه این عملکرد نیاز به کنترل دارد. در اینجا، شباهت هایی بین تئوری نمایندگی و تئوری هزینه معاملات نظاره می گردد، زیرا هر دو تئوری یک منطق را برای کنترل مدیران ارائه می دهند (حساس یگانه،1384).

 2-3-3- تئوری ذینفعان[6]

تئوری ذینفعان به تدریج از دهه1970توسعه پیدا نمود. یکی از اولین توضیحات در مورد این تئوری در رشته مدیریت توسط فری من[7] در سال 1984 ارائه گردید. نظریه ذینفعان، ترکیبی از نظریه های سازمانی اجتماعی می باشد. اساس نظریه ذینفعان این می باشد که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق می باشد که بایستی به غیر از سهامداران به بخش های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخ گو باشند نه تنها ذینفعان تحت تأثیر شرکت ها هستند، بلکه آنها نیز بر شرکت ها تأثیر می گذارند. آنها در شرکت ها به جای سهامداری منافع هستند. ذینفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت های مجاور و عموم مردم می باشند. در این دیدگاه ((اخلاقیات ناب)) فرض می گردد که شرکت ها بایستی به صورتی اخلاقی اقدام کنند و منافع ذینفعان را در نظر بگیرند. این موضوع بسیار گیراوجالب می باشد. کویم وجونز[8] (1995) می گویند، مدیران شرکت قوانین خاصی ندارند که به آنها اجازه دهد تا تعهدات اخلاقی خود را به عنوان بشر نادیده بگیرند. و این رفتار چه سودمند باشد یا خیرباید از آن پیروی نمود. آنها بحث های تحلیلی مستدلی ارائه دادند که تئوری نمایندگی در صورتی مؤثر و قابل بهره گیری می گردد که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد:

1- اجتناب از لطمه زدن به دیگران 2- تکریم به ارای دیگران 3- اجتناب از دروغ گویی 4- پذیرش توافق ها در واقع آنها مدعی شدند که مدل «کار گمار» و «کارگزار» در صورتی صدق می کند که در ساختار این چهار اصل اخلاقی گنجانده گردد (حساس یگانه، 1385).

[1] – Agency theory

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] – Jons and Hill

[3] – Transaction cost Theory

[4]– Kvass

[5]– Crozier

[6] – Stakeholder  Theory

[7] – Freeman

[8] – Kvym Vjvnz

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدیهی می باشد انجام چنین مطالعاتی، مشروط به بهبود فرآیند تصمیم گیری بهره گیری گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، مانند به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، معضلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران به حداقل می رساند. و باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال می باشد که آیا حاکمیت شرکت با نوع مالکیت شرکت ارتباط دارد؟ آیا به موقع بودن سود به نوع مالکیت شرکت بستگی دارد؟ از آن جایی که در این مطالعه، شواهدی در خصوص مالکیت شرکتی و همچنین به موقع بودن سود ارایه خواهد گردید، اهداف پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

  • مطالعه ارتباط بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود

مطالعه ارتباط بین بعضی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری