مطالعه ارتباط بین بعضی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

قسمتی از متن پایان نامه :

2-32- شاخص های اندازه گیری شرکت:

محققان در تحقیقات خود شاخص های مختلفی را برای اندازه گیری اندازه شرکت به کار برده اند که در ذیل به چند مورد از این شاخص های اندازه که کاربرد بیشتری دارند تصریح می گردد.

2-32-1- اندازه دارائیهای شرکت:

در اکثر مطالعاتی که در زمینه اندازه شرکت صورت می گیرند مثل اسکات و مارتین[1] ( 1997) از اندازه دارائیهای شرکت به عنوان شاخص اندازه بهره گیری شده می باشد. زیرا یکی از ابزارهای مهم برای پی بردن به اندازه شرکت تعیین ارزش آن شرکت می باشد. بر اساس استاندارد های پذیرفته شده حسابداری، ارزشگذاری دارائیها به روش های گوناگونی امکان پذیرمی باشد مانند: روش ارزش جایگزینی، ارزش متعارف، بهای تمام شده تاریخی (دفتری) بدیهی می باشد که بهره گیری از هر روش دارای محاسن و معایب خاص خود می باشد. لذا بایستی به دنبال روشی باشیم که دارای بیشترین امتیاز و کمترین مشکل باشد. طبق حسابداری سنتی بهره گیری از روش بهای تمام شده تاریخی صرفاً به دلیل بالا بودن عینیت و مستند بودن آن بیش از سایر روش ها مرسوم می باشد، در ایران به این علت که سایر روش ها ارزشگذاری دارائیها در اقدام چندان مورد توجه قرار نمی گیرند فقط می توان از روش ارزش دفتری دارائیها بهره گیری نمود می باشد. اسکات و مارتین در تحقیقات خویش، ارزش دفتری دارائیهای شرکت را به عنوان شاخص اندازه شرکت به کار برده اند.

2-32-2- اندازه فروش شرکت:

یکی دیگر از شاخص های تعیین اندازه شرکت، اندازه فروش شرکت می باشد. به لحاظ اینکه رقم فروش مربوط به هر دوره از درجه مربوط بودن بالایی در همان دوره برخوردار می باشد و درجه عینیت آن بالاست لذا بهره گیری از این شاخص می تواند مؤثرتر باشد. برک (1997) اندازه فروش را به عنوان یکی از«آیا اندازه واقعا مهم می باشد؟ » در تحقیقی تحت عنوان معیارهای اندازه به کار گرفت.

2-32-3- ارزش بازار شرکت:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بعضی از پژوهشگران مانند بامیر (1986) و کیم (1990 ) برای تعیین اندازه شرکت ها ارزش بازار کل سهام شرکت ها را برای تک تک شرکت ها در یک تاریخ مشخص محاسبه می کنند ارزش بازار کل

سهام شرکت از ضریب تعداد سهام شرکت (تعداد سهام در دست مردم) با قیمت بازار هر سهم آن شرکت (در بازار بورس تعیین می گردد) محاسبه می گردد. کیم و بامیر ارزش کل شرکت را به عنوان شاخص اندازه به کار گرفته اند. مانند عیب این شاخص به این نکته می توان تصریح نمود که در کشورهای فاقد بازار کارای سرمایه ممکن می باشد ارزش بازار شرکت حاکی از ارزش واقع آن شرکت نباشد. لیکن از آنجا که به هر صورت این مطلب در مورد تمام شرکت ها صادق می باشد برای پژوهش به صورت مقایسه ای قابلیت اتکاء خواهد داشت.

2-32-4- تعداد پرسنل شرکت:

تعداد افراد شاغل به عنوان شاخص اندازه سازمان و نشان دهنده ی ظرفیت انجام کارآیی و عملکرد واقعی سازمان را در وضعیت موجود مشخص می کند. با در نظر داشتن اینکه متغیرهای ساختاری (رسمیت ، تمرکز و پیچیدگی) ابزاری برای سنجش کنترل و هماهنگی افراد به شمار می آیند، تعداد افراد ( کارکنان) هر سازمان نیز می تواند به عنوان شاخصی مهمتر از سایر شاخص ها با تعیین اندازه مرتبط گردد. هر چند می توان تعداد نیروی انسانی را به عنوان معیاری برای اندازه سازمان به کار برد و از نظر اندازه گیری راحت به نظر می رسد. اما صرفاً انتخاب چنین ملاکی نمی تواند خالی از اشکال باشد زیرا به سختی می توان مرز بین نیروهای مستمر و غیر متمرکز را به عنوان نیروهای مولد در سازمان اقدام می کنند تشخیص داد. مقایسه تعداد کارکنان شاغل نیز از این نظر که کارکنان بعضی از سازمان ها بیش از سازمان های دیگر کار می کنند، می توانند گمراه کننده باشد همچنین به دلیل وجود اختلاف بین مهارت، تخصص وکارآیی پرسنل سازمان ها، بهره گیری از این شاخص برای تعیین اندازه شرکت عاری از اشکال نمی باشد. در ارتباط با تعیین شاخص جهت اظهار اندازه شرکت ها موارد ذیل را بایستی توجه کرد:

الف) برای اظهار اندازه می توان ترکیبی از دو یا چند شاخص را مورد بهره گیری قرار داد.

ب) هر شاخص دارای معایب و مزایای خاص خویش می باشد و نمی توان از یک شاخص برای هرمنظور بهره برد، لذا شاخص ها بسته به نوع و هدف پژوهش مورد بهره گیری قرار می گیرند به طوری که از بیشترین امتیاز و کمترین مشکل برخوردار باشند.

ج) برای مطالعه و مقایسه شرکت ها، شاخص مورد بهره گیری برای تمام شرکت ها بایستی مربوط به یک مقطع زمانی خاص باشد، زیرا مقادیر کلیه شرکت ها در طول زمان تغییر می یابند (مران جوری، 1385).

[1] – Scott and Martin

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدیهی می باشد انجام چنین مطالعاتی، مشروط به بهبود فرآیند تصمیم گیری بهره گیری گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، مانند به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، معضلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران به حداقل می رساند. و باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال می باشد که آیا حاکمیت شرکت با نوع مالکیت شرکت ارتباط دارد؟ آیا به موقع بودن سود به نوع مالکیت شرکت بستگی دارد؟ از آن جایی که در این مطالعه، شواهدی در خصوص مالکیت شرکتی و همچنین به موقع بودن سود ارایه خواهد گردید، اهداف پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

  • مطالعه ارتباط بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود

مطالعه ارتباط بین بعضی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری