سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

قسمتی از متن پایان نامه : 

خود آگاهی

خودآگاهی گاه به معنای تعمق در خود، متمرکز ساختن توجه بر تجربه شخصی خود، و به تعبیری دیگر مراقبه نیز تعریف می گردد. این آگاهی نسبت به احساسات، تواناییِ هیجانی  اساسیای می باشد که دیگر تواناییها، از قبیل خویشتنداری عاطفی، بر پایه آن بنا میشوند. خود آگاهی اولین جزء تشکیل دهندهی هوش هیجانی  می باشد. خود آگاهی یعنی داشتن درکی عمیق از عواطف، نقاط قوت، نقاط ضعف، نیازها و انگیزههای خود. افرادی که خودآگاهی قوی دارند، نه بیش از حد نقّاد و نه غیر واقعبینانه امیدوارند، بلکه با خود و دیگران صادق هستند. افرادی که از درجه بالایی از خود آگاهی برخوردارند، چگونگی تأثیر احساسات خویش را بر خود، دیگران و شغل خود تشخیص میدهند. فردی که خودآگاهی ندارد، مستعد اتخاذ تصمیماتی می باشد که با زیر پا گذاشتن ارزشهای نهان، نشان از آشفتگی درونی دارد. افراد برخوردار از خودآگاهی بالا قادرند با صحت و دقت و بیپرده(اگر چه نه الزاماً افراطی و اعترافگونه)درمورد عواطف خود و تأثیری که بر شغل خود دارند، صحبت کنند. یکی از نشانههای بارز خودآگاهی، یک احساس خود انتقادی توأم با شوخطبعی می باشد. افراد خودآگاه محدودیتها و نقاط ضعف خود را میشناسند و به راحتی در مورد آن صحبت میکنند و غالباً اشتیاق زیادی نسبت به انتقاد سازنده نشان میدهند. افراد خودآگاه را میتوان از اعتماد به نفس آنها نیز شناسایی نمود. آنها شناخت روشنی از تواناییهای خود دارند. آنها به دنبال چالشی نمیطریقه که می دانند به تنهایی از عهدهی آن بر نمیآیند. آنها در محدودهی تواناییهای خودشان اقدام میکنند(گلمن، 1383، ص 65-64).

ب) خودکنترلی

حس تسلط بر نفس خود، یعنی توانایی مقاومت پیش روی طوفانهای هیجانی که سرنوشت برپا میدارد، به جای «بردههوس» بودن، از زمان سقراط، به عنوان صفتی پسندیده مطرح بوده می باشد. دوبوا[1] فرهیختهی یونانی، لغت یونانی باستانی “Sophresyne” را که معادل آن بوده می باشد، به معنای «تفکر و هوش در ادارهی زندگی شخصی، تعادل و خردِ متعادل» ترجمه کرده می باشد. رومیها و کلیسای قدیمی میسحیت آن را “Temperntia” خواندهاند که به معنای کف نفس و فرونشاندن هیجانهای افراطی بوده می باشد. هدف، دستیابی به تعادل می باشد نه سرکوب کردن هیجانها. هر احساسی در جای خود، ارزش و اهمیت خاص خود را دارد. زندگی بدون شور و احساسات، به زمین بایر سنگینی میماند که سرشار از بیحاصلی می باشد، و از غنای زندگی بریده و مجزا گردیده می باشد. اما به نظر ارسطو، احساس مناسب مطلوب می باشد، یعنی احساسی که با جایگاه تناسب دارد.

[1] – Du Bois

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.

اهداف فرعی (جزئی):

  • مطالعه ارتباط ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.
  • مطالعه تفاوت عملکرد متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.
  • مطالعه تاثیر وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.