سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقدمه

امروزه بسیاری ازسازمانها دستخوش تغییرند و هرگونه تغییر نیازمند کارکنان و مدیرانی می باشد که انطباق پذیر بوده و با تغییرها سازگار شوند. در این بین تعامل اجتماعی به شیوه ای شایسته وثمربخش برای بیشتر مدیران و رهبران به عنوان عنصر کلیدی در مدیریت تغییرهای سازمانی اهمیت فزاینده ای دارد.بررسیها نشان داده می باشد که گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند برد که بتوانند به گونه اثربخش ونتیجه بخش با منابع انسانی خود ارتباط برقرارکنند. دراین زمینه هوش هیجانی یکی ازمولفه هایی می باشد که می تواند به اندازه زیادی درروابط مدیران با اعضای سازمان تأثیر مهمی اعمال کندو به گفته گلمن[1] (1998) شرط صد در صد واجتناب ناپذیر درسازمان به حساب می آید. اخیرابرخی ازدانشمندان نیز دریافته‌اند که هوش هیجانی بااهمیت تراز بهره هوشی (IQ) برای یک مدیر ورهبر می باشد .
هوش هیجانی به عنوان نوعی هوش تبیین شده می باشد که هم شامل درک دقیق هیجانهای خود شخص و هم تعبیر دقیق حالات هیجانی دیگران می باشد. هوش هیجانی ، فرد را از نظرهیجانی ارزیابی می کند، به این معنی که فرد به چه میزانی ازهیجانها واحساسهای خود آگاهی دارد وچگونه آنها راکنترل واداره می کند. نکته قابل توجه درراستای هوش هیجانی این می باشد که تواناییهای هوش هیجانی ذاتی نیستند، آنها می توانند آموخته شوند .

هوش هیجانی ، ظرفیت یا توانایی سازماندهی احساسات و عواطف خود و دیگران، برای برانگیختن، و کنترل مؤثر احساسات خود و بهره گیری از آن ها در روابط با دیگران می باشد (Goleman,1998). هوش هیجانی شامل مجموعه ای از هیجانات، دانش اجتماعی و توانمندی هایی می باشد که قدر ت کلی ما را در جهتی که بتوانیم به عوامل و فشارهای محیطی پاسخ مناسب دهیم هدایت و تقویت می ‌کند و سبب عملکرد بهینه در چهار حیطه زیر می گردد: خود آگاهی (درک توانایی های خود و ابراز آنها)؛ آگاهی اجتماعی (آگاهی نسبت به دیگران و درک توانایی های آنها و همدلی)؛ مدیریت ارتباط؛ و خود مدیریتی (Goleman et al,2002).

رفتار شهروندی سازمانی  یکی از ابعاد مهم سازمان ها و ادارات دولتی می باشد. کارمندان سازمان ها می توانند تأثیر مهمی در ارتقا و کیفیت سازمان خود را اعمال کنند. آنان با رفتار های نوع دوستانه و جوانمردانه، همراه با ادب و مهربانی، خوش خویی و حس وظیفه شناسی به افزایش کیفیت سازمان خود کمک موثری خواهند نمود. به بیانی دیگر رفتار شهروندی سازمانی یکی از شاخص هایی می باشد که موجب عملکرد بهتر کارکنان می گردد و سازمان را به سوی تحقق اهدافش سوق می دهد.

با در نظر داشتن موارد گفته شده، در این فصل به مطالعه کلیات پژوهش پرداخته شده می باشد. آغاز مساله اصلی پژوهش اظهار گردید و سپس اهمیت و ضرورت پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت و در ادامه به اهداف اساسی پژوهش، سوالات پژوهش و فرضیات پژوهش، چارچوب نظری پژوهش، مدل پژوهش و جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش، قلمرو پژوهش، موانع ومحدودیتهای پژوهش پرداخته شده و در انتها نیز واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش تعریف گردید.

[1] Goleman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.

اهداف فرعی (جزئی):

  • مطالعه ارتباط ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.
  • مطالعه تفاوت عملکرد متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.
  • مطالعه تاثیر وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.