سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

قصد کارآفرینانه

تعدادی از محققان مانند شاپیرو (1975)، شاپیرو و سوکول[1] (1996)، بِرد (1988)[2]، کروگر (1993)، کروگر و همکاران (2000)، تکاو و کولوِرِید (1996)[3] و کولورید (1996) بیش از سایرین بر تأثیر مهمی که توسط قصد اعمال می گردد تاکید نموده اند (انگل و همکاران،2008). در زیر به تعدادی از تعاریف ارائه گردیده از سوی محققان در ارتباط با ماهیت و مفهوم قصد تصریح می گردد:

از نظر کولورید (1996) قصد شاخص تمایل[4] فردی به اقدام می باشد.

برد (1988) یکی از اولین محققان کارآفرینی، بر این اعتقاد می باشد که کارآفرینی فرآیندی می باشد که قصد در آن تأثیر کلیدی را اعمال می کند. مقاصد کارآفرینانه رابط میان کارآفرین به‌عنوان یک فرد و زمینه‌ای که یک کسب‌و‌کار در آن شکل می‌گیرد محسوب می‌گردند.

از دیدگاه دِجورج[5] (2008) مقاصد کارآفرینانه لحظه‌ای از تفکر (تامل)[6] هستند که فعالیت‌های افراد را به‌سمت ظهور یا اصلاح یک مفهوم جدید هدایت می کند.

از دیدگاه شوک و براتیانو (2008) قصد کارآفرینانه نمایش دهنده قصد فرد برای شروع یک کسب‌و‌کار می‌باشد و یک فرآیند آگاهانه ذهنی می باشد که مقدم بر اقدام بوده و تمایل فرد را به‌سمت شروع یک کسب‌و‌کار جدید  هدایت می کند.

بر اساس دیدگاه زائو، سی بِنت و لامکین (2009)[7] قصد کارآفرینانه یک نیروی ذهنی می باشد که زمینه درک ارزشِ فرصت‌های کسب‌و‌کار جدید را فراهم می‌نماید. به‌عبارت بهتر قصدِ خلق و مدیریت کسب‌و‌کار شخصی به‌عنوان گام کلیدی ابتدایی در فرآیند کارآفرین شدن به شمار می رود.

بر اساس نظر برد (1988) قصد می‌تواند به‌عنوان یک حالت ذهنی هدایت‌کننده تمایلات، تجربیات و اعمال فرد به‌سمت یک هدف یا مسیر مشخص تعریف گردد.

بر اساس نظر ترکر، سِلکوک و تِرکِی (2008)[8] اقدام کارآفرینانه می‌تواند به‌عنوان یک رفتار وابسته به قصد در نظر گرفته‌گردد. یا قصد به‌عنوان یک عامل پیشگوی رفتار کارآفرینانه ملاحظه گردد.

باندورا (2001) قصد و دوراندیشی را عمق خصیصه‌ی انسانی می‌داند. قصد نمایش‌دهنده مسیر رفتار و اقدام آینده‌ فرد می باشد. نیّت متأثر از انتخاب شخص می باشد و به تداوم و هدایت رفتار منجر می گردد. پژوهش‌های انجام شده مختلفی در زمینه‌های رفتار سلامتی، رفتار انتخاباتی، فعالیت‌های‌ اوقات‌ فراغت یا  شغل‌یابی، نشان می‌دهد که قصد پیش‌گو‌کننده قوی و توانمند رفتار می باشد ( 2001،Armitage & Conner). قصد کارآفرینانه به‌عنوان یک حالت آگاهانه قبل از اقدام و هدایت‌کننده‌ به‌سوی هدفی مانند ایجاد یک شغل تعریف‌ می گردد Bird,1988,Krueger&Carsrud,1993)) قصد و نیّت ایجاد یک شغل جدید، اولین مرحله‌‌ای می باشد که غالباً فرآیندی طولانی و مخاطره‌‌آمیز را دربر‌می‌گیرد Bandura,2002,Gartner&et al 1994,Shaver &Scott,1991)). از این جهت ایجاد شغل نتیجه قصد کارآفرینانه و رفتار‌هایی می باشد که به‌دنبال آن انجام می‌گیرد (Shook et al,2003).

قصد کارآفرینی در حقیقت آگاهی و باور آگاهانه فردی می باشد که می‌خواهد یک کسب‌و‌کار مخاطره‌آمیز جدید را راه‌اندازی نموده و قصد دارد که این کار را در آینده انجام دهد (Nabi&Linan.,2011). تأثیر مقاصد در تحقیقات مدیریتی قابل توجه تشخیص داده شده می باشد  (Sutton,1998). تحقیقات پیشین نشان‌می‌دهند که مقاصد، توانایی پیش‌بینی حرکت‌های فردی (Ajzen,1991) و نتایج سازمانی از قبیل: رشد، توسعه و بقا را دارند (Mittchel,1981). از این رو توانایی درک و پیش‌بینی مقاصد، به نقطه مورد توجه مدیران و کارآفرینان تبدیل می گردد (Tubbs & Ekeberg,1991) .

در مطالعات کارآفرینی بسیاری از محققان روی مقاصد متمرکز شده‌اند. (Carsrud,2000   (Bird,1988;Krueger,Reilly

ثابت شده‌می باشد که مقاصد، بهترین پیش‌بینی کننده حرکت‌های فردی هستند. به خصوص زمانی که آن حرکت کمیاب بوده و به‌سختی نظاره و درک گردد و یا گرفتار وقفه‌های پیش‌بینی نشده‌ای گردد . (Krueger & Brazeal,1994:96)

از دیدگاه کلوورید و آیسکسن[9] ( 2006)  قصد کارآفرینی عامل تصمیم‌گیری برای رفتار کارآفرینانه می باشد.

کروگر[10] (1994:97) قصد کارآفرینانه را این‌گونه تعریف می­کند: تعهد و تصمیم برای انجام‌دادن رفتاری که برای خلق یک کسب‌و‌کار کوچک ضروری می باشد. قصد کارآفرینانه به‌عنوان یک عنصر کلیدی برای درک و فهم فرآیند کارآفرینی و خلق کسب‌و‌کار کوچک مورد توجه قرار گرفته‌می باشد (Bird, 2009: 449). آجزن (1991) خاطرنشان نمود که قصد، توانایی پیش­بینی رفتار فرد را دارد.قصد کارآفرینانه به‌عنوان بهترین پیش‌بینی کننده رفتار کارآفرینی شناخته شده می باشد. (Bird,1988,Fishbein & Ajzen,1975,Krueger & Brazeal,1994)

بر اساس دیدگاه شوک و براتیانو (2008) یکی از علت های کلیدی تمرکز بر قصد کارآفرینانه این می باشد که فرآیند شکل‌گیری کسب‌و‌کار زمانی‌که فرد، قصد بروز آن‌ را در خود می‌پروراند به‌وقوع می‌پیوندد.

تحقیقات نشان داده که قصد کارآفرینی بهتر از شرایط محیطی و ویژگی‌های شخصیتی می‌تواند آینده کارآفرینی را پیش‌بینی کند  (Ajzen,1991;Denoble,Jung & Elrlich,1999;Krueger et al.,2000;Shapero,Sokol,1982 ).

بر اساس دیدگاه زمپتاکیس و موستاک (2006)[11] تحلیل‌های تجربی نمایان‌گر آن می باشد که مقاصد به‌گونه موفقیت‌آمیزی رفتار را پیش‌بینی نموده و توجه‌ها زمینه پیش‌بینی مقاصد را فراهم می‌آورند. به‌مقصود ترویج و توسعه کارآفرینی مطالعه عواملی که ممکن می باشد مقاصد افراد نسبت به تاسیس یک کسب‌و‌کار جدید را تحت تاثیر قرار دهد اهمیت دارد. از آنجایی که بشر‌ها عوامل پویای موجب پیشرفت خود هستند، به‌گونه تصادفی درگیر کارآفرینی نمی‌شوند. آن‌ها کارآفرینی را بر اساس قصد بروز آن در نتیجه انتخاب این مسیر  برمی‌گزینند. براساس روش های ادراکی، مقاصد، موقعیتی مهم را در مطالعه حرکت‌های بشر به خود اختصاص می‌دهند  (Tubbs & Ekeberg,1991). همان‌گونه که فیشبن[12] و آجزن (1980) در مقاله مشترک خود مورد بحث قرار می‌دهند: بیشتر حرکت‌های ارتباط اجتماعی از قبیل حرکت‌های مرتبط با تأسیس نهادهای جدید، تحت کنترل ارادی هستند. محققان مختلف، با به اشتراک گذاشتن این دیدگاه و جستجوی مدارک تجربی و نظری اثبات کرده‌اند که مقاصد، بهترین پیش‌بینی کننده برای این‌گونه حرکت‌های ارادی هستند.

[1]-Sokol

[2]-Bird

[3]-Tkachev & Kolvereid

[4]-predisposition

[5] Degeorge

[6]-reflection

[7]-Zhao,Seibent & Lumpkin

[8]-Turker, Selcuk & Turkay

[9] Kolvereid & Isaksen

[10] Krueger

[11]-Zampetakis & Moustak

[12] Fishbein

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4-1) اهداف انجام پژوهش

هدف اصلی انجام این پژوهش مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد.

اهداف فرعی عبارتند از:

مطالعه تاثیر مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد محیط نوآورانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت شناسایی هدف اصلی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت رویارویی با چالش‌های غیر‌منتظره بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت توسعه منابع انسانی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.