سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

روایی و پایایی پرسشنامه

1-5-3) آزمون روایی

مقصود از روایی آن می باشد که آیا ابزار اندازه‌گیری میتواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده می باشد را اندازه‌گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه‌گیری های نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی، 1378، ص244). بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت(سرمد و همکاران، 1388،ص170). روایی محتوا به این مطلب تصریح می ‌کند که نمونه سوالات مورد بهره گیری در یک آزمون تا چه حد معرف کل جامع سوال های ممکن می باشد که میتوان از محتوا یا موضوع مورد نظر تهیه نمود هرچه آزمون از این لحاظ بهتر باشد دارای روایی بیشتری می باشد(دانایی فرد و همکاران، 1383، ص 246). روش های متعددی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه‌گیری هست. مانند این روش ها، روش اعتبار محتوا می‌باشد. این روش معمولا برای مطالعه اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری بکار گرفته میشود.  اعتبار محتوا ویژگی ساختاری ابزار می باشد که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده میشود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میگردد. از اینرو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد(سرمد و همکاران، 1388،ص 171).  به اظهار بهتر هیچ گونه روش آماری برای تعیین روایی محتوا وجود ندارد در عوض برای تعیین روایی محتوایی یک آزمون از قضاوت متخصصان در این باره که سوال های آزمون تا چه اندازه معرف محتوا و اهداف برنامه یا حوزه محتوایی هستند بهره گیری میشود(دانایی فرد و همکاران، 1383، ص246). اگر سؤال­های پرسشنامه معرف ویژگی‌ها و مهارت‌های ویژه‌ای باشند که محقق قصد اندازه‌گیری آن‌ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا می باشد. برای اطمینان از اعتبار محتوا، بایستی در موقع ساختن ابزار چنان اقدام نمود که سؤال­های تشکیل‌دهنده ابزار اندازه‌گیری معرف قسمت‌های محتوای انتخاب شده باشد. پس اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری می باشد که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می گردد. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می گردد. روایی محتوا اطمینان می‌دهد ابزار موردنظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازه‌گیری مفهوم مورد سنجش را در بر دارد.

روایی ظاهری نشان می‌دهد عناصر مورد سنجش به‌گونه ظاهری توانایی اندازه‌گیری مفهوم مورد نظر را دارند.

این پرسشنامه  توسط دی نابل و همکاران که از نظریه پردازان درمورد خودکارآمدی کارآفرینانه هستند طراحی شده و به وسیله اساتید راهنما و مشاور و افراد صاحبنظر مورد تأیید قرار گرفته و از اعتبار لازم برخوردار می باشد.

 

2-5-3) آزمون پایایی (اعتبارپذیری)

قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری می باشد. مفهوم یاد شده بر این امردلالت دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) می باشد. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن می باشد که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی‌های متغیر و موقتی وی را می‌سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری شیوه‌های مختلفی به کار برده می گردد. از آن جمله می‌توان به موارد زیر تصریح نمود:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4-1) اهداف انجام پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی انجام این پژوهش مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد.

اهداف فرعی عبارتند از:

مطالعه تاثیر مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد محیط نوآورانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت شناسایی هدف اصلی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت رویارویی با چالش‌های غیر‌منتظره بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت توسعه منابع انسانی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.