سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

قسمتی از متن پایان نامه : 

مفاهیم اساسی هوش هیجانی  از دیدگاه مایر و سالووی

اصطلاح هوش هیجانی  برای اولین بار از سوی سالووی و مایر در سال 1990 به عنوان شکلی از هوش اجتماعی مطرح گردید. الگوی اولیهآنها از هوش هیجانی  شامل سه حیطه یا گستره از توانایی ها می گردید.

1- ارزیابی و ابزار هیجان: ارزیابی و اظهار هیجان در خود توسط دو بعد کلامی و غیر کلامی، همچنین ارزیابی هیجان در دیگران توسط ابعاد فرعی ادراک غیر کلامی و همدلی مشخص می گردد.

2- تنظیم هیجان در خود و دیگران: تنطیم هیجان در خود به این معناست که فرد تجربه فرا خلقی، کنترل، ارزیابی و اقدام به خلق خویش را دارد و تنظیم هیجان در دیگران به این معناست که فرد تعامل مؤثری با سایرین(برای مثال آرام کردن هیجاناتی که در دیگران درمانده کننده هستند) میباشد.

3- بهره گیری از هیجان: بهره گیری از اطلاعات هیجانی در تفکر، اقدام، مساله گشایی می باشد.

 مایر و سالووی(1997)تعریف اولیه شان از هوش هیجانی  را با ایجاد یک مدل چهار شاخه ای از هوش هیجانی  توسعه دادند(دای ودیگران، 2003، ص 12).این مدل هوش هیجانی  را به صورت عملیاتی در دو سیستم شناختی و هیجانی مطالعه می کند. اما با این تفاصیل مدل مورد نظر ازچهار شاخه یا مؤلفه تشکیل می گردد.توصیف این مدل چهار شاخه ای در شکل 1-2 نشان داده شده می باشد، که چهار شاخه و متعاقباً مراحل پردازش هیجانی مرتبط با هر شاخه را مشخص کرده می باشد:

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی (جزئی):

  • مطالعه ارتباط ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.
  • مطالعه تفاوت عملکرد متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.
  • مطالعه تاثیر وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.