شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه مشتریان از امنیت و اعتماد

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد عینی

حفاظت های فنی، فرایندهای تراکنش و بیانیه های امنیت عوامل مهم در ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد در بهره گیری از سیستم های پرداخت الکترونیکی هستند. این سه عامل بطور مستقیم بیانگر این هستند که آیا یک مشتری سیستم پرداخت الکترونیکی را امن می بیند و آیا مشتری به سیستم پرداخت الکترونیکی اعتماد دارد یا خیر؟

2-5-1- حفاظت های فنی در سیستم های پرداخت الکترونیکی

 

حفاظت های فنی عموماً به عنوان اساس امنیت سیستم های پرداخت الکترونیکی در نظر گرفته می شوند. یک سری از مکانیزم های فنی بخصوصی برای اینکه امنیت سیستم های پرداخت الکترونیکی را در طول مبادلات اینترنتی تضمین کنند بکار گرفته می شوند (بلانگر، 2002؛ لینک و همکارن، 2006). در خصوص این مفهوم،  چلاپا و پاولو (2002) ادعا کرده­اند که امنیت و اعتماد درک شده بطور مناسبی تحت تاثیر حفاظت های فنی قرار دارند که شامل حریم، درستی و پایداری می گردد. چنانچه یک سیستم پرداخت الکترونیکی بتواند در خصوص حریم،  درستی و پایداری (ثبات) تضمین دهد ادرا ک مشتری از امنیت و اعتماد در سیستم های پرداخت الکترونیکی افزایش می یابد (رومدهان، 2005؛ تایکس و استیفندیس، 2005؛ هاوانگ و همکاران، 2007).

2-5-1-  فرایند های تراکنش در سیستم های پرداخت الکترونیکی

هدف اصلی در فرایند های تراکنش تسهیل بهره گیری مشتریان از سیستم های پرداخت الکترونیکی و حذف نگرانی آنها درمورد امنیت سیستم می باشد (لاورنس و همکاران، 2002). برای برطرف کردن احتیاجات امنیت مشتریان، رویه های مناسب سیستم های پرداخت الکترونیکی بایستی وجود داشته باشد (هاوانگ و همکاران،

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر امنیت ادراک شده
 2. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر اعتماد ادراک شده
 3. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر امنیت ادراک شده
 4. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر اعتماد ادراک شده.
 5. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر امنیت ادراک شده
 6. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر اعتماد ادراک شده
 7. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده
 8. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر  کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 9. تعیین اندازه تأثیرگذاری اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیند­های تراکنش بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی