سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

 مدل لینان

ایگلی [1]و شیکن[2]( 1993) در مقاله خود، مطالعه گسترده ای را در مورد نظریاتی که برروی فرآیند شکل‌گیری توجه متمرکز شده اند، ارائه کرده‌اند. خصوصاَ این ایده که ویژگی‌های روانشناختی از نظر نیروهای عاطفی و محرک، به سیستم شناختی ضربه زده و توجه ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد،در مرکزیت سه سنت نظری گسترده بوده می باشد: دیدگاه حمایتی،دیدگاه ثبات شناختی(Heider,1946)دیدگاه عملکردی  (Kate,1960)

گذشته از تمام این نظریات، ما بر این عقیده هستیم که ویژگی‌های روانشناختی در شکل‌گیری توجه همکاری می‌کنند. ما از خودکارآمدی کارآفرینانه و تمایل به ریسک پذیر بودن به‌عنوان ابعاد اصولی یک عامل مرتبه دوم که ما آن را ویژگی‌های روانشناختی می نامیم، یاد کرده و تأثیر آن را بر توجه نسبت به حرکت کارآفرینانه مدل سازی می کنیم.با در نظر داشتن مهارت‌های فردی، بعضی محققان عقیده دارند که مهارت‌ها و توانایی ها تأثیر مهمی را در تعیین توجه ها بازی می‌کنند.

توجه ها، ارتباط بین مهارت‌ها و قصد کارآفرینی را مستقر می‌کنند ( 1996،kolvereid).این یافته ها با فرضیه آجزن و فیشبن (1980) مرتبط می باشد.این دو عقیده دارند که مهارت‌های رشد توسعه یافته فقط اثری غیر مستقیم بر روی مقاصدی خاص دارند که این اثر را به واسطه ی تحت تأثیر قراردادن بعضی عواملی که به‌گونه نزدیکتری با آن‌ها مرتبط هستند ( مثل توجه ها) اعمال می‌کنند. سوکول و شاپیرو(1982) نیز مانند زربیناتی[3] و سوتاریس[4] (2007)، با اظهار این‌که مهارت‌های فردی مستقیماَ روی توجه ها و به‌گونه غیر مستقیم روی مقاصد اثر می گذارند، این دیدگاه را پرورش می‌دهند.

مهارت‌های فردی یک مفهوم چند بعدی را اظهار می‌کنند.محققان ابعاد متعددی را که ممکن می باشد جهت تشخیص آن مفید باشد،مانند مهارت‌های مدیریتی، عملکردی و فنی   (Baum et al.,2001) ثبت کردن اختراع     (Roberts,1991) و کارآفرینی زنجیره ای(Kolvereid,1996)شناسایی کرده‌اند.

در میان آن‌ها ما مهارت‌های مدیریتی،عملکردی و فنی را برای مدلمان به کار می بریم. ما معتقدیم این ابعاد همچنین شامل دانش ها و مهارت‌های خاصی می باشد که ممکن می باشد افراد، آن‌ها را از طریق تجربیات اولیه (یعنی ثبت کردن اختراع و فعالیت‌های کارآفرین قبلی) توسعه داده باشند.مطابق با این توجه، ما معتقدیم که مهارت‌های مدیریتی، عملکردی و فنی شکلگیری توجه های کارآفرینانه را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

پس مهارت‌های مدیریتی، عملکردی و فنی را به‌عنوان ابعاد اصلی یک عامل مرتبه دوم، که مهارت‌های فردی نامیده می گردد، مدل سازی کرده و اثر مستقیم آن را بر توجه نسبت به حرکت کارآفرینانه ارزیابی می کنیم.

اثرات و طرفداری محیطی  به‌عنوان دو حوزه مسئول در قبال کنترل عینی رفتار کارآفرینی ( مانند باورهای افراد در ارتباط با این‌که ایجاد ارزش از طریق تعامل در اقدامات پرمخاطره،پویا و نوآورانه چقدر برایشان آسان می باشد) می باشند.

طرفداری محیطی، اجرای حرکت ها و مقاصد کارآفرینی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. محققان اثری را که دولت، چهارچوب ها و مکانیسم های حمایتی دانشگاه بر اجرای حرکت های کارآفرینی دارند، ارزیابی کرده‌اندal 2008).. (Fini et

دولت ها با طرح های بودجه و سیاست های مالی (Lerner,1991)،چهاچوب های محلی (Niosi & Bas,2001)،طرفداری مالی (Beck et al.,2005)و خدمات پشتیبانی کارآفرینی(Foo et al.,2005) و همچنین دانشگا ها با دفاتر انتقال فناوری(Mian,1996)انکوباتورهای دانشگاه ومنابع فیزیکی  (Mian,1997)تأثیر مناسبی را در پرورش و طرفداری از حرکت های کارآفرینی بازی می‌کنند. ما به خصوص معتقدیم وجود مکانیسم های طرفداری بیرونی، کنترلی را که افراد بیش از حد توانایی خود به مقصود ایجاد حرکات کارآفرینی دارند،به‌گونه مثبت تحت تأثیر قرار می‌دهند.به بیانی دیگر وقتی طرفداری بیرونی در جای مناسب خود قرار بگیرد،افراد اطمینان بیشتری را در مورد پتانسیل خود جهت کسب موفقیت هنگام اجرای حرکت های کارآفرینی احساس می‌کنند.

در نتیجه ما طرفداری های دانشگاهی، چارچوبی و دولتی را به‌عنوان ابعاد اصلی یک عامل مرتبه دوم که ما آن را طرفداری محیطی نامیده و اثر مستقیم آن بر کنترل عینی حرکت کارآفرینی را مدل سازی می کنیم، در نظر می گیریم.

در مورد اثرات محیطی هم جای تعجب نیست که محیطهای گوناگون و پویا، حرکت های پرمخاطره و نوآورانه را (مانند حرکت های کارآفرینی) ترویج دهند. (Covin & Slevin,1989; Miller & Friesen,1982)

محققان عقیده دارند که بدون وجود بازاری گوناگون و متنوع،جایی برای کارآفرینی نیست

(Sakarya,Eckman & Hyllegard,2007).

در نتیجه برای افراد فرصت‌های کمتری  جهت تحت تأثیر قرار دادن و کنترل کردن حرکت های کارآفرینی وجود ندارد. شرکت های فعال در بسیاری از بازارهای مختلف، به احتمال زیاد از تجربه گسترده ی خود با رقبا و مشتریان چیزهایی را می آموزند.

پس ما پیشنهاد می کنیم، آن دسته از کارآفرینانی که در بازارهای پویا و متنوع فعالیت می‌کنند،کنترل بیشتری را روی حرکت های کارآفرینانه ی خود نظاره خواهند نمود.تنوع بازار،

[1] Eagly

[2] Chaiken

[3] Zerbinati

[4] Souitaris

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4-1) اهداف انجام پژوهش

هدف اصلی انجام این پژوهش مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی عبارتند از:

مطالعه تاثیر مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد محیط نوآورانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت شناسایی هدف اصلی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت رویارویی با چالش‌های غیر‌منتظره بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت توسعه منابع انسانی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.