سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه مشتریان از امنیت و اعتماد

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر و نظام مند برای مطالعه واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات می باشد. با در نظر داشتن اینکه هر پژوهش با یک مساله و هدف خاص آغاز می­گردد لذا بر پایه ماهیت مساله های مطرح شده و هدفی از پژوهش که پژوهشگر دنبال می کند، می توان تحقیقات علمی را در سه دسته تحقیقات بنیادی، کاربردی، و توسعه ای تفکیک نمود (خاکی، 1389). هدف اساسی تحقیقات بنیادی آزمون نظریه ها، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص می باشد. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. به بیانی دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می گردد (سرمد و همکاران، 1388). هدف اصلی فرآیندهای پژوهش و توسعه، نظریه پردازی یا آزمون نظریه نیست بلکه توسعه محصولات یا فرآیندهای جدید می باشد (خاکی، 1389).

علاوه بر تقسیم بندی تحقیقات علمی بر اساس هدف، این نوع تحقیقات را می توان بر اساس چگونگی به دست آوردن داده­های مورد نیاز نیز طبقه بندی نمود، بر این اساس تحقیقات علمی به دو دسته پژوهش توصیفی و پژوهش آزمایشی تقسیم می­شوند. پژوهش توصیفی شامل مجموعه روش هایی می باشد که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده مورد مطالعه می باشد. بیشتر تحقیقات علوم رفتاری را می توان در زمره تحقیقات توصیفی به شمار آورد. تحقیقات پیمایشی یکی از انواع تحقیقات توصیفی می باشد که از آن به مقصود مطالعه توزیع ویژگی های یک جامعه آماری مورد بهره گیری قرار می گیرد.

از آنجا که پژوهش حاضر به مطالعه و تعیین اندازه تاثیر ابعاد عینی بر  بهره گیری از سیستم­های پرداخت الکترونیک به واسطه ابعاد ذهنی از سوی کاربران می پردازد، می توان اظهار داشت این پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد، از این رو بعد کاربردی این پژوهش مبین آن می باشد که بتوان از نتایج پژوهش در جهت ارایه پیشنهادات به مدیران بانک اقتصاد جدید در جهت افزایش و بهبود اندازه امنیت  و اعتماد سیستم­های پرداختی بهره گیری نمود.  همچنین این مطالعه به جهت روش گردآوری داده های مورد نیاز، جزء تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی- تحلیلی می باشد. به گونه کلی تحقیقات پیمایشی به مقصود مطالعه توزیع ویژگی های یک جامعه آماری به کار می رود (سرمد و همکاران، 1388). که مانند اهداف این پژوهش پیمودن چنین فرآیندی می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر امنیت ادراک شده
 2. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر اعتماد ادراک شده
 3. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر امنیت ادراک شده
 4. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر اعتماد ادراک شده.
 5. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر امنیت ادراک شده
 6. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر اعتماد ادراک شده
 7. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده
 8. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر  کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 9. تعیین اندازه تأثیرگذاری اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیند­های تراکنش بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی