سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

) خودکارآمدی کارآفرینانه

خودکارآمدی از جنبه های گوناگون کارآفرینی را تحت تأثیر قرار میدهد.

(Bandura,Barbaranelli,2001,Boyd & Vosikis,1994,Caprara &Pastorelli,2001,Hills&et al.2005,Wilson& et al,2004,Walstad &Kourilsky,1999).

خودکارآمدی اینگونه تعریف می گردد:باور این‌که فرد توانایی انجام وظیفه ای را دارد (Gist,1987:473)، و باور فرد به این‌که می‌تواند به‌گونه مفید از این مهارتها برای دستیابی به هدف مورد نظر بهره گیری کند (   (Bandura,1989,1997 پس باور خودکارآمدی، اعتقاد به بجای آوردن کاری می باشد که فرد را وادار به انجام آن می کند، در او اراده شکل می گیرد و تصمیم به اقدام می گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چن و همکاران (1998) خودکارآمدی را برآورد و تخمین فرد از توانایی های خود می دانند که برای جمع بین انگیزه، منابع شناختی و فرآیند اقدام بهره گیری می کند تا بر حوادث زندگی کنترل بیشتری داشته باشد.

طبق نظر موریانو و گرجیوسکی[1]( 2007)  قصدکارآفرینانه پیش درآمد و عامل مؤثر بر فتار کارآفرینی می باشد، لذا می توان چنین استنباط نمود که فرد با باور به خودکارآمدی بالا، با نیّت بیشتر و مصمم تر برای راه اندازی یک کسب‌و‌کار جدید پیش‌قدم خواهد گردید.

خودکارآمدی موفقیت در کسب‌و‌کار را پیش‌بینی می کند و مبتکرانی را که می‌توانند حوزه‌های جدید کسب‌و‌کار را آغاز نمایند مشخص می نماید (باندورا، 2000).خودکارآمدی یک ساختار انگیزشی می باشد که به تدریج با تجربیات فرد اندوخته می گردد(Zhao,Seibert,& Hills,2005:24) .

به علاوه خودکارآمدی می‌تواند موفقیت ها،اهداف،دوام فرد را تحت تأثیر قرار دهد(sequeira,Mueller.mcgee,2007 ).

خودکارآمدی در حقیقت دیدگاه افراد پیرامون شانس آن‌ها برای موفقیت در انجام وظایفشان می‌باشد

. (Peterson & Arnn,2005:14)یکی از جنبه های مهم در خودکارآمدی دامنه وظایف فرد می باشد

(Bandura &Locke,2003:15).یک فرد ممکن می باشد در یک حوزه خودکارآمدی بالایی داشته باشد اما در حوزه‌های دیگر اینگونه نباشد. (Wilson,Kickul, &Marlino,2007:15)

باورها در خودکارآمدی فرد،اندازه انرژی فرد در انجام وظایف و مدت زمان مقاومت فرد در برابر معضلات و موانع را تعیین می کند. (Wood & Bandura,1989:15)افرادی که باورهای قوی تری به  ظرفیت های خود دارند در مواجه با چالش‌ها و موانع مقاوم تر هستند. (Bandura,1997:25)

به‌گونه اختصار می‌توان گفت، خودکارآمدی در عملکرد افراد تأثیر اساسی دارد زیرا که اقدام افراد بر پایه آن چیزی می باشد که افراد عقیده دارند پس شاید بتوان گفت خودکارآمدی پیشبینی کننده فعالیت‌های کارآفرینانه می باشد. (Markman,Baron,& Balkin,2005:25)

خودکارآمدی پایه ای برای موفقیت در راه‌اندازی کسب‌و‌کار به شمار می رود. (Peterson & Arnn,2005:14)

باندورا در نظریه شناخت اجتماعی خود(1997)، خودکارآمدی را باورهایی می‌داند که یک فرد از توانایی‌های خود برای مقابله با جایگاه‌های چالش‌زا می شناسد (زرافشانی و مرادی، 1386). لنت[2]و همکاران (2002) در تکمیل نظریه بندورا، نظریه شناخت اجتماعی اشتغال را مطرح کردند. بر مبنای این نظریه باور به خودکارآمدی بر مواردی نظیر توسعه فعالیت‌های شغلی، قابلیت‌های حرفه‌ای، عملکرد شغلی و حتی انتخاب شغل افراد تأثیر دارد. پس از نظر شان[3] و همکاران (2003) نتیجه ی باور به خودکارآمدی بیشتر در فرد، اعتماد به نفس و اراده قوی‌تر و اطمینان بیشتر به توانایی‌های شخص خواهد بود. و می توان انتظار داشت که فردی با باور به خودکارآمدی بیشتر، برای کارآفرین شدن و راه اندازی یک کسب‌و‌کار جدید (رفتار کارآفرینانه) انگیزه بیشتر و در نتیجه قصد و نیّت محکم تر و پایدارتری را ایجاد خواهد نمود. این نتیجه با پژوهش‌های دیگر صاحبنظران مانند دی نوبل[4] و همکاران ( 1999 )،لینان[5] ( 2004 ) ؛ لینان و همکاران (2005 )؛ موریانو[6] و همکاران (2007 ) ؛ موریانو و همکاران (2006 ) در همین راستا همخوانی دارد.

براساس تعریف باندورا (2000) از خودکارآمدی، هنگامی که فرد اندیشه های لازم را در خصوص انجام کاری به کار می بندد، به مرحله از ادراک از خود می رسد که توانایی انجام کار را در خود می بیند، و اراده می کتد تا دست به اقدامی بزند. وی خودکارآمدی را ادراک فرد از اعتماد به نفس خود در انجام وظایف می داند.

از نظر باندورا  (1372)در نظریه یادگیری اجتماعی کلیدی ترین واژه مفهوم خودکارآمدی می باشد و به معنی آن می باشد که فرد اعتقاد دارد از عهده انجام کاری بر می‌آید. باندورا معتقد می باشد، شدت اطمینان مردم به کارآمدی خود، نشان می‌دهد که آیا با معضلات کنار خواهند آمد یا نه، اگر مردم تصور کنند که از پس جایگاه‌های تهدید کننده بر نمی آیند از آن اجتناب می‌کنند، در حالی که وقتی خود را در برابر جایگاه دیگری توانا می بینند قاطعانه اقدام می‌کنند. باندورا (2000) معتقد می باشد کارآفرینانی که به کارآمدی خود اعتقاد راسخ دارند آغاز دیدگاهی از آن چیز که را که می خواهند انجام دهند در ذهن پرورش می‌دهند، سپس اهداف بلند و چالشی را برمی گزینند، آنگاه استراتژی های مبتکرانه تولید و بازاریابی را در پیش می گیرند و می‌توانند در حوزه کارشان تحول ایجاد کنند. و بالاخره به رشد بالا در کسب‌و‌کارشان دست می یابند.

از دیدگاه باندورا افرادی که خودکارآمدی بالا دارند بر روی فرصت‌هایی که ارزش پیگیری دارند تاکید می‌کنند، در حالی که افراد برخوردار از خودکارآمدی اندک از خطرها می گریزند. هرچه انتظار خودکارآمدی قوی تر باشد، احتمال مواجهه موفقیت آمیز با وظایف تهدید آمیز بیشتر می باشد. شرایط محیطی نیز در شکل‌گیری خودکارآمدی موثر می باشد. بعضی جایگاه‌ها نسبت به جایگاه‌های دیگر متضمن عملکردهای دشوارتر هستند پس انتظار موفقیت در این شرایط متفاوت خواهد بود.

[1]Moriano, J. A. L., & Gorgievski, M

[2]lent

[3]Shane

[4] De Noble

[5] Linan

[6] Moriano

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4-1) اهداف انجام پژوهش

هدف اصلی انجام این پژوهش مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد.

اهداف فرعی عبارتند از:

مطالعه تاثیر مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد محیط نوآورانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت شناسایی هدف اصلی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت رویارویی با چالش‌های غیر‌منتظره بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت توسعه منابع انسانی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.