سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

قسمتی از متن پایان نامه : 

– عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی

مطالعه های فراتحلیلی در خصوص ارتباط بین OCB و عوامل تاثیرگذار بر آن بیانگر این واقعیت می باشد که چهار دسته از این عوامل مورد تاکید تحقیقات بوده می باشد که عبارتند از:

  1. ویژگی های فردی کارکنان
  2. ویژگی های شغلی
  3. ویژگی های سازمانی
  4. ویژگی های رهبری

تحقیقات اولیه در این حوزه که توسط اورگان و همکارانش صورت گرفته، اکثرا بر توجه های کارکنان، گرایشات و طرفداری گری رهبر متمرکز بوده می باشد. پژوهش های بعدی در حوزه رهبری که بوسیله پودساکف و همکارانش انجام یافته، قلمرو رفتارهای رهبری را به انواع مختلف رفتارهای رهبری تعاملی و تحول گرا بسط داده اند. اثرات ویژگی های شغلی و سازمانی اکثرا در تئوری های مربوط به جایگزین های رهبری مطرح شده که توسط صاحبنظران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. Podsakoff & Et al,2000:526)).

پژوهش های اولیه که ویژگی های فردی را مورد توجه قرار می دهند، بر دو محور اصلی متمرکز می باشد: اولا که این عامل کلی موثر بر روحیه را اورگان و ریان[1](1995 میلادی) به عنوان زیر بنای رضایت کارکنان، تعهد سازمانی، ادراکات از عدالت و ادراکات از طرفداری گری رهبری تلقی می کنند و ثانیا تحقیقات محققان نشانگر ارتباط معنادار آنها با رفتار شهروندی سازمانی می باشد (البته اندازه همبستگی ها متفاوت بوده می باشد) که بیانگر اهمیت این متغیرها در تعیین کنندگی رفتار شهروندی سازمانی می باشد. Podsakoff & Et al,2000:530)).

در خصوص متغیر های شغلی، تحقیقات اکثرا حول محور مبحث تئوری های جانشین های رهبری بوده می باشد که نتایج آن بیانگر ارتباط مستمر ویژگی های شغلی با رفتار شهروندی می باشد.

علاوه بر آن، هر سه نوع ویژگی های شغلی در بر گیرنده ادبیات تئوری جایگزین های رهبری (بازخور شغلی، تکراری بودن شغل، رضایتمندی درونی شغل) به گونه معنا داری با مولفه های مختلف رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی، نزاکت، وجدان کاری، جوانمردی و آداب اجتماعی) ارتباط داشته اند، به گونه ای که بازخور شغلی و رضایتمندی درونی شغل ارتباط مثبتی با رفتار شهروندی سازمانی داشته، در حالی که تکراری بودن شغل با OCB ارتباطی منفی دارد.

روابط بین ویژگی های سازمانی و رفتار های شهروندی سازمانی تا اندازه ای دارای به هم ریختگی می باشد. به گونه ای که نه رسمیت سازمانی، انعطاف پذیری سازمانی، طرفداری ستادی و نه فاصله فضایی، ارتباط مستمری با رفتار شهروندی سازمانی نداشته اند. اما به هر حال مولفه همبستگی گروهی با تمام مولفه های رفتار شهروندی سازمانی دارای ارتباط مثبت بوده می باشد و طرفداری سازمانی ادراک شده با نوع دوستی، نزاکت و وجدان کاری ارتباط منفی داشته اند.

دسته دیگر عوامل تاثیر گذار بر OCB که شامل رفتار های رهبری می باشد، در قالب دو دسته رفتار ها تقسیم شده می باشد که عبارتند از: رفتارهای رهبری تحول آفرین (رفتار های تحولی اساسی، تعیین چشم انداز، ایجاد مدل مناسب، ارتقاء پذیرش اهداف گروهی، انتظارات عملکردی بالا و تحریک معنوی) و رفتارهای تعاملی (رفتارهای پاداش دهیوئ تنبیهی اقتضایی، رفتار های پاداش دهی و تنبیهی غیر اقتضایی) و رفتار هایی که با تئوری مسیر-هدف (رفتار های تشریح کنندگی تأثیر، مشخص کردن رویه ها یا رفتار رهبری حمایتی) و یا تئوری رهبری مبادله رهبر-عضو.

[1] Riyan

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.

اهداف فرعی (جزئی):

  • مطالعه ارتباط ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.
  • مطالعه تفاوت عملکرد متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.
  • مطالعه تاثیر وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.