سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه مشتریان از امنیت و اعتماد

قسمتی از متن پایان نامه :

– جامعه آماری

جامعه آماری به کل افرادی گفته می گردد که از جهات خاص مربوط به نقطه نظرهای پژوهش دارای صفات مشترک بوده و مشمول نتایج پژوهش مورد نظر باشند. محقق بایستی قبل از آغاز کار پژوهش،  چارچوب جامعه آماری آن پژوهش را مشخص و روشن کند تا هم تکلیف خودش معلوم باشد و هم بتواند آن را به سادگی به دیگران معرفی نماید. جامعه آماری را جامعه هدف نیز می گویند (ذوالریاستین، 1380، ص 45). به بیانی دیگر جامعه آماری عبارت می باشد از کلیه افراد،  وقایع یا چیزهایی که محقق می خواهد به پژوهش در مورد آنها بپردازد بطوری­که حداقل در یک صفت مورد نظر مشترک باشند (سکاران،  1380،  ص 296). برای اجرای پژوهش آغاز لازم می باشد که جامعه آماری مشخص ومعین گردد. جامعه عبارت می باشد ازهمه اعضای واقعی یا فرضی که محقق علاقه مند می باشد یافته های پژوهش رابه آنها تعمیم دهد. (دلاور، 1376، ص 112). جامعه آماری این پژوهش مشتریان بانک اقتصاد جدید شعب مشهد می باشند که از سیستم پرداخت الکترونیکی بانک بهره گیری می­کنند و از آنجا که تعداد مشتریان خدمات الکترونیکی بانک به علت اینکه این امکان هست که در هر لحظه مشتریان جدیدی بهره گیری از سیستم پرداخت الکترونیکی را شروع کرده و یا مشتریان موجود، به علت های مختلف دیگر از سیستم پرداخت الکنرونیک به گونه دقیق مشخص نمی باشند، جامعه آماری پژوهش به صورت نامعلوم در نظر گرفته می گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر امنیت ادراک شده
 2. تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بر اعتماد ادراک شده
 3. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر امنیت ادراک شده
 4. تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر اعتماد ادراک شده.
 5. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر امنیت ادراک شده
 6. تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر اعتماد ادراک شده
 7. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده
 8. تعیین اندازه تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر  کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 9. تعیین اندازه تأثیرگذاری اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری حفاظت فنی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری فرآیند­های تراکنش بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
 • تعیین اندازه تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید