سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت پژوهش

دنیای کنونی با شتاب فزاینده‌ای در حال صنعتی شدن می باشد. این امر ضرورت نوآوری، انعطاف‌پذیری، بهره‌وری و پاسخگویی را برای بقا و موفقیت سازمانها بیشتر می‌‌کند. از این رو، استانداردهای جدیدی بایستی برای سازمانها تدوین گردد تا پاسخگوی چالشهای جهانی بوده و زمینه مناسبی را برای کارکنان فراهم کند تا بتوانند از مناسب‌ترین مهارتها برخوردار باشند. از این رو، روانشناسان تأکید دارند کارکنان سازمانها بایستی فراتر از وظایف رسمی خود اقدام کنند. با در نظر داشتن تعامل فراوان و رو در رو با مشتری و همچنین ماهیت خدمات، این مفهوم در بخشهای خدماتی اهمیت بیشتری دارد (Garg & Rastogi, 2006). یکی از مهارتهایی که می‌تواند به کارکنان در این راه کمک کند، رفتار شهروندی سازمانی (OCB) می باشد. این مقوله به رفتارهای فردی تصریح دارد که برخاسته از بصیرت افراد بوده و به علاوه‌که کارایی و تاثیر عملکرد سازمان را افزایش می دهند، مستقیم و به صورت صریح، از طریق سیستم رسمی پاداش تشویق نمی شوند (Organ , 1988)(Burns & Carpenter, 2008) . رفتار شهروندی سازمانی، حرکت کردن به ورای حداقل عملکرد مورد انتظار می باشد (Burns & Carpenter, 2008)(Moran , 2003). از سوی دیگر، تحقیقات دانشمندان گوناگون مانند گلمن، بویاتزیس[1] و همکارانش و … نشان می‌دهد، یکی از عواملی که تأثیر بسیار مهمی در انجام موفق وظایف شغلی دارد، هوش هیجانی می باشد .(Goleman, 1998) (Goleman, 1995) (Boyatzis et al 2000). افراد دارای هوش هیجانی بالا، هنرتعامل ومهارت کنترل واداره احساسات دیگران را دارا هستند. این مهارتها محبوبیت، قوه رهبری و نفوذ شخصی راتقویت می ‌کند و فرد رادر هرگونه فعالیت اجتماعی وارتباط صمیمانه بادیگران، موفق مینماید.چنین افرادی باشناخت وبصیرت درونی که نسبت به تمایلات عاطفی خودودیگران دارند،بهترین عملکردرادرموقعیتهای مختلف زندگی بروزمیدهند (عیوضی 1385).

همه آن چیز که در بالا به آن تصریح گردید، به خوبی گواه این مهم می باشد که هوش هیجانی می‌تواند به عنوان یکی از پیش نیازهای توفیق کارکنان در بروز رفتار شهروندی سازمانی، قلمداد گردد. بر اساس این فرضیه، این پژوهش در صدد می باشد تا ارتباط و همبستگی بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی را در سازمان اوقاف و امور خیریه ی 3 استان اصفهان ، تهران و خراسان رضوی را بسنجد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Boyatzis

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.

اهداف فرعی (جزئی):

  • مطالعه ارتباط ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.
  • مطالعه تفاوت عملکرد متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.
  • مطالعه تاثیر وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.