سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاههای مختلف مربوط به هوش هیجانی  و مؤلفه‌های آن

پترایدس و فارنهام[1](2001و 2000) دو ساختار متفاوت از هوش هیجانی  را بر اساس روش عملیاتی کردن آن ارائه کردند.

اولی هوش هیجانی  مبتنی بر صفات شخصی نامیده گردید که با نوع خاصی از یک عملکرد مرتبط بود و بوسیله ی آزمون های خود سنجی، مورد سنجش قرار گرفت. دومی هوش هیجانی  مبتنی بر توانمندی نامیده شدکه با توانایی واقعی ارتباط داشت و نسبت به آزمون های مبتنی بر خصیصه، بوسیله آزمون های عملکردی،ارزیابی می گردد (وارویک و نتل بک[2]،:2004 ، ص1092).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف – هوش هیجانی  مبتنی بر توانمندی

این رویکرد بر اساس مدل مایر و همکارانش از هوش هیجانی  شناخته شده می باشد(دای[3] و دیگران، 2002، ص 11). مدل های توانمندی هوش هیجانی  را در یک شیوه ی مشابه با هوش شناختی(به عنوان مثال بهره ی هوشی) مفهوم سازی می کنند. تصور می گردد هوش هیجانی  در طول زمان توسعه پیدا می کند، با مقیاس بهره ی هوشی (IQ) همبستگی دارد و با آزمونهای بر مبنای عملکرد قابل اندازه گیری می باشد(روزتی و سیاروچی[4]، 2005 ، ص 389).

[1] – Petrides & Farnham

[2] – Warwick & Nettelback

[3] – Day

[4] – Rosete & Ciarrochi

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.

اهداف فرعی (جزئی):

  • مطالعه ارتباط ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.
  • مطالعه تفاوت عملکرد متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.
  • مطالعه تاثیر وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.