سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل آجزن ومدل شاپیرو

 

تئوری رفتار برنامه ریزی شده یک نظریه‌ی مهم شناختی اجتماعی می باشد که در زمینه‌های متنوع کاربرد دارد ((Harland et.al,1999&Ajzen,1991 و با جزئیات بیشتر و منسجمی نسبت به سایر مدل‌ها، قصد کارآفرینانه را تبیین می‌دهد(Van Gelderen et.al,2008). همچنین تئوری رفتار برنامه ریزی شده سه فاکتور را در تحقیقات قصد کارآفرینانه تلفیق می کند که عبارتند از ارتباط‌ی بین توجه   ( Douglas & Shepherd,2002) ، هنجارهای جامعه و  خودکارآمدی با قصد کارآفرینانه)  De noble et.al,1991 & Yang et al,2001 )

مدل آجزن اصلاح­شده­ی نظریه اقدام استدلالی می باشد. نظریه اقدام استدلالی در شرایطی کاربرد دارد که کنترل ارادی قابل توجهی بر روی رفتار وجود داشته باشد (به بیانی دیگر موفقیت نظریه اقدام استدلالی به اندازه کنترل ارادی بر روی رفتار بستگی دارد). در حالی که وقتی اندازه کنترل ارادی بر یک رفتار کاهش یابد (یعنی فرد علیرغم قصد رفتاری، توانایی انجام آن را نداشته باشد) کاربرد این مدل چندان نیست. مؤلفه­های مدل اقدام استدلالی را در زیر می­بینید. Fishbein, 1992) )

 

 

آجزن و همکارانش با نظاره اختلاف در مدل­های بالا الگوی جدیدی را پایه­گذاری کردند و آن را نظریه “رفتارِ برنامه ریزی­شده [1]” نام نهادند.

در این نظریه عامل سومی در کنار دو عامل بالا ذکر گردیده که به آن کنترلِ درک­شده گفته می­گردد. در این الگو اظهار می­گردد که انجام یک رفتار با دو عامل همراه با هم ارتباط دارد: انگیزه (قصد رفتاری) و توانایی (کنترل رفتاری).این تئوری یکی از پیش­بینی­کننده­های قصد کارآفرینانه می باشد و شامل سه جزء زیر می باشد: (Ajzen, 1991: 184)

ـ توجه فرد نسبت به رفتار: حس مثبت یا منفی فرد نسبت به انجام یک رفتار خاص

ـ هنجار اجتماعی: تصور فرد در این مورد می باشد که آیا افرادی که برایش مهم هستند این رفتار را صحیح می­دانند یا نه.

[1] Planned Behaviour

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4-1) اهداف انجام پژوهش

هدف اصلی انجام این پژوهش مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد.

اهداف فرعی عبارتند از:

مطالعه تاثیر مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد محیط نوآورانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت شناسایی هدف اصلی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت رویارویی با چالش‌های غیر‌منتظره بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت توسعه منابع انسانی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.