مطالعه ارتباط بین بعضی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

قسمتی از متن پایان نامه :

2-27- چارچوب تنظیمی[1] برای گزارشگری به موقع در ایران

برای تأمین انتشار سریع اطلاعات ممکن می باشد به صورت مهمی بر فعالیت ها و قیمت های اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار اثر بگذارد به نیاز عمومی گزارشگری به موقع به وسیله سه منبع تنظیم کننده قانونی در ایران تحمیل شده می باشد.

الف) قانون مالیات های مستقیم

ب) قانون تجارت واصلاحیه ی آن

ج) مقررات بورس اوراق بهادار

طبق ماده 110 قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی مکلفند اظهار نامه و ترازنامه حساب سودزیان متکی به دفاتر قانونی خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست مالیاتی شرکاء و سهامداران و حسب مورد سهم الشرکه و تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به حوزه ای که اقامتگاه شخص حقوقی در آن واقع می باشد تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری می باشد.

در صورتی که اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حیث تعداد امضاءهای مجاز و مهر نقص داشته باشد ممیز مالیاتی بایستی کتباً به مؤدی اعلام نماید که ظرف مدت بیست روز نسبت به رفع نقص اقدام کند. عدم اقدام مؤدی در مهلت مقرر موجب تشخیص علی الرأس مالیات خواهد گردید[2].

طبق ماده89 قانون تجارت مجمع عمومی بایستی سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده می باشد برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس و سایر امور مربوط به حساب های سال مالی تشکیل می گردد[3].

طبق ماده 232 قانون تجارت هیأت مدیره شرکت بایستی پس از انقضای سال مالی صورت دارایی ودیون شرکت را در پایان سال و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درمورد ی فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مذبور تنظیم کند. اسناد مذکوردر این ماده بایستی اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرسان گذاشته گردد. در مواردی که سرمایه گذاری شرکت در سایر شرکت ها حداقل 50% سرمایه پرداخت شده هریک از شرکت های خریداری باشد علاوه بر صورت های مالی خود ترازنامه و حساب سود زیان تلفیقی حسابرسی شده توسط حسابرس معتمد هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران را نیز ارائه و تسلیم نمایند[4].

طبق ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت بازرس یا بازرسان مکلفند درمورد صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره ی عملکرد و حساب سود زیان  و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درمورد صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند. بازرسان بایستی اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده می باشد بطور یکسان رعایت شده می باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.

طبق ماده 150 قانون تجارت بازرس یا بازرسان مکلفند با در نظر داشتن ماده 148 این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرسان بایستی لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان در مرکز شرکت آماده باشد. گزارش شامل نسخه ایی از ترازنامه پایان سال مالی و حساب سود و زیان و طرح پیشنهاد تقسیم سود برای سال منتهی به تاریخ ترازنامه همراه با گزارش هیأت مدیره و حسابرسان معتمد هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار می باشد.

تبصره: در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهند لیکن کلیه ی بازرسان بایستی گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد گردید. طبق ماده 152 قانون تجارت در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده ی 147 این قانون به عنوان بازرس تعیین شده اند صورت دارایی ترازنامه و حساب سود زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد. این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

طبق مقررات بورس اوراق بهادار نسخه ای از صورت جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه و یا مجمع عمومی بطور فوق العاده و همراه با صورت های مالی که به تصویب مجمع عمومی رسیده، منضم به گزارش حسابرسان معتمد هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران را حداکثر پانزده روز پس از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی به سازمان بورس تهران ارسال نماید.

[1] – Regulatory  framework

2- بهنام ملکی،قانون مالیاتهای مستقیم،چاپ اول،چاپ و صحافی رامین،تهران1378،ص78-77

3- جهانگیر منصود،قانون تجارت،چاپ سوم،نشر آگاه1377،ص50-49

1- بهنام ملکی،قانون مالیاتهای مستقیم،چاپ اول،چاپ و صحافی رامین،تهران1378،ص95-94

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدیهی می باشد انجام چنین مطالعاتی، مشروط به بهبود فرآیند تصمیم گیری بهره گیری گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، مانند به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، معضلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران به حداقل می رساند. و باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال می باشد که آیا حاکمیت شرکت با نوع مالکیت شرکت ارتباط دارد؟ آیا به موقع بودن سود به نوع مالکیت شرکت بستگی دارد؟ از آن جایی که در این مطالعه، شواهدی در خصوص مالکیت شرکتی و همچنین به موقع بودن سود ارایه خواهد گردید، اهداف پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

  • مطالعه ارتباط بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه ارتباط بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود

مطالعه ارتباط بین بعضی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری