مطالعه ارتباط بین بعضی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

قسمتی از متن پایان نامه :

2-33- سودآوری(سود)

انتظارمی رود سودآوری رفتار گزارشگری بموقع شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. دای[1] اسریدر[2] (1995) اظهار کردند که شرکت های با نتایج فوق (اخبار خوب سریع تر گزارش خواهند نمود از شرکت ها با عملیات ناموفق یا آنهایی که زیان انباشته دارند (اخباربد). دلیل آن این می باشد که سودآوری، کارآیی عملیات شرکت را اندازه گیری می کند. عملکرد یک شرکت یک اثر برجسته هم بر روی بازار اوراق بهادار شرکت و هم بر روی مهارت های مدیریتی شرکت دارند. (من[3] 1965، فما 1980، واتس و زیمرمن 1986). بازار برای مهارت های مدیریتی شرکت از عملکرد شرکت برای تنظیم و تعیین حق الزحمه اعضای غیر موظف مدیریت بهره گیری می کند. برای مثال یک شرکت با اخبار خوب (عملکرد مثبت) یک افزایش در ارزش سهام شرکت و مدیریت را تجربه خواهد نمود. مخالف آن برای شرکتی با اخبار بد صحیح می باشد (عملکرد منفی). آن معقول می باشد که انتظار رود که مدیر یک شرکت موفق اخبار خوبش را برای عموم به موقع ارائه کند. پیش روی حسابرسان دقت زیادی برای حسابرسی شرکت های شکست خورده (ریسک بالا) همانند دفاعی بر علیه داد خواهی های بالقوه آینده صرف کنند شواهد تجربی به صورت زیر اظهار شده می باشد. برای مثال دایر و مچاق (1975) هیچ ارتباطی بین سودآوری و کل فاصله گزارشگری در استرالیا  گزارش دارند. پیش روی لاورنس[4] (1983) شواهدی تهیه نمود که شرکت های دچار آشفتگی مالی در ایالت متحده بی جهت انتشار گزارشات سالیانه اشان را به تعویق انداختند. او نظاره نمود که در حدود 47% از شرکت ها در نمونه اش چهار یا بیشتر از چهار ماه بعد از پایان مالی شان برای گزارش به عموم وقت صرف می کنند.

2-33-1- نسبت های سودآوری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای سنجش کفایت سود شرکت از نسبت های سودآوری بهره گیری می گردد. نسبت های سودآوری در ارزیابی فعالیت های عملیات اجرایی شرکت ها، مورد بهره گیری قرار می گیرند. نسبت های سودآوری اندازه موفقیت شرکت را در تحصیل سود و بازده خالص نسبت به درآمد و فروش یا نسبت به سرمایه گذاری می سنجد. نسبت های سودآوری، عملکرد کلی شرکت و کارایی مدیریت را در تحصیل سود مناسب، مورد سنجش قرار می دهند. این نسبت ها بر دونوع هستند:

دسته اول سود آوری را دررابطه با فروش درآمد، مورد سنجش قرار می دهند و دسته دوم، سودآوری را در ارتباط با سرمایه گذاری ها و دارایی ها می سنجند.

[1] – Dye

[2] – Sridhar

[3] – Manne

[4] – Lawrence

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدیهی می باشد انجام چنین مطالعاتی، مشروط به بهبود فرآیند تصمیم گیری بهره گیری گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، مانند به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، معضلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران به حداقل می رساند. و باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال می باشد که آیا حاکمیت شرکت با نوع مالکیت شرکت ارتباط دارد؟ آیا به موقع بودن سود به نوع مالکیت شرکت بستگی دارد؟ از آن جایی که در این مطالعه، شواهدی در خصوص مالکیت شرکتی و همچنین به موقع بودن سود ارایه خواهد گردید، اهداف پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

  • مطالعه ارتباط بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود

مطالعه ارتباط بین بعضی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری