مطالعه ارتباط بین بعضی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

قسمتی از متن پایان نامه :

2-9- شیوه های حاکمیت شرکتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اساس حاکمیت شرکتی برمجموعه ای از چهار اصل بنا نهاده شده می باشد:

2-9-1- شفافیت

در فرهنگ و بستر، شفافیت به این شکل تعریف شده می باشد: “باز بودن یا گشودگی موسسه ها، عیان بودن مؤسسه ها، صداقت و درک پذیری آسان “در این تعریف مقصود از باز گشودگی موسسه ها، دسترسی آسان به عملیات داخل شرکت و مقصود از عیان بودن موسسه ها، وضوح اطلاعات می باشد. ویش واناث[1] (1999) و کافمن[2] (2002) شفافیت را “افزایش جریان بموقع و در خوراتکای اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در دسترس همه ذینفعان مربوط باشد”. شفافیت یعنی نیاز جامعه به دانستن اطلاعات دقیق، روشن، و قابل قیاس در زمان و مکانی مناسب. زیرا سرمایه گذاران برای هدایت مؤثر سرمایه خود به اطلاعات دقیق و رضایت بخش مالی و غیر مالی احتیاج دارند.

پس، در افشا کردن عملکرد گذشته، اهداف آینده و ریسک های عمده احتمالی سرمایه گذاری به سرمایه گذاران از ویژگی های یک حاکمیت شرکتی مؤثر می باشد. به علاوه، در حالیکه فاکتورهای عملکرد، اهداف و ریسک سرمایه گذاری، خصوصیات یک شرکت را بطور شفاف در اختیار عموم قرار می دهد، این عوامل موجب بهترشدن تصویر شرکت در نظر سرمایه گذاران و سهامداران خواهد گردید. اصل شفافیت، عوامل اجرایی یک شرکت را به ارزیابی فعالیت های شرکت، قبل، در خلال و پس از انجام آنها ترغیب می کند.

2-9-2- پاسخگویی

چارچوب حاکمیت شرکتی بایستی شامل راهنما استراتژیک شرکت، نظارت مؤثربرمدیریت شرکت توسط هیأت مدیره و پاسخگو بودن هیأت مدیره در برابر شرکت و سهامداران باشد.

2-9-3- انصاف برخورد یکسان با سهامداران

انصاف یعنی برخورد یکسان مدیریت شرکت با کلیه سهامداران آن، بر اساس همین اصل می باشد که حقوق سهامداران مانند سهامداران جزء و ذینفعان بیرونی شرکت رعایت می گردد.

2-9-4- مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری یعنی ایجاد سود برای سهامداران و اداره شرکت بر اساس قواعد و مقررات هایی که تبلوری از ارزش های جامعه می باشد. با این تفاصیل، شیوه های حاکمیت شرکتی تأکید می کند که قوانین عمومی، حداقل استانداردها برای مسئولیت های اجتماعی هستند. مسئولیت پذیری نهایی که برای شرکت نشان داده می گردد، فراتر از تعهدات قانونی می باشد.

[1] – Vysh and AnnaS

[2] – Kaufman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدیهی می باشد انجام چنین مطالعاتی، مشروط به بهبود فرآیند تصمیم گیری بهره گیری گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، مانند به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، معضلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران به حداقل می رساند. و باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال می باشد که آیا حاکمیت شرکت با نوع مالکیت شرکت ارتباط دارد؟ آیا به موقع بودن سود به نوع مالکیت شرکت بستگی دارد؟ از آن جایی که در این مطالعه، شواهدی در خصوص مالکیت شرکتی و همچنین به موقع بودن سود ارایه خواهد گردید، اهداف پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

  • مطالعه ارتباط بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود

مطالعه ارتباط بین بعضی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری