عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بعضی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1- مقدمه    

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مهمترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات مالی، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد. حاکمیت شرکتی مجموعه ابزارهای هدایت و کنترل می باشد که با بهره گیری از قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم ها موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می گردد (حساس یگانه، 1385). ویژگی کیفی کیفیت گزارشگری به اندازه اظهار و عیان سازی و ضعیت اقتصادی یک شرکت به وسیله گزارشات مالی و عملکرد آن در طول دوره مالی به شیوه صحیح و صادقانه تصریح دارد. برای مدیران هیچ انگیزه ای برای ارائه غیر واقعی وضعیت شرکت برای سهامداران وجود نخواهد داشت اگر انگیزه های آنها بطور کامل در راستای منافع سهامداران باشد یا اگر هیچ تضاد منافع بین آنها وجود نداشته باشد سی وار ماکریشنان و یو[1] ( 2008 ) صورت های مالی اساسی مهمترین منابع اطلاعاتی بهره گیری کنندگان به شمارمی آید و سهامداران که مهمترین گروه از بهره گیری کنندگان از صورت های مالی هستند تصمیمات مربوط به امور سرمایه گذاریشان را اکثراً بر اساس سود حسابداری اتخاذ می نمایند، لذا کیفیت سود از اهمیت ویژه ای نزد بهره گیری کنندگان برخوردار می باشد بسیاری از سازمان ها از تلفیق مکانیسم های انگیزشی و نظارتی مانند طرح های انگیزشی (تشویقی) عملکرد مشروط، سیستم های نظارت رسمی و غیر رسمی، نظارت توسط هیأت مدیره و تائید حسابرس مستقل برای حل معضلات نمایندگی بهره گیری می کنند. تا آنجا که این مکانیسمها در همسو کردن انگیزه ها موفق باشد، ما انتظار داریم که کیفیت گزارشگری مالی بهبود یابد. سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از مهمترین منابع اطلاعاتی بهره گیری کنندگان به شمار می آید و سهامداران که مهمترین گروه از بهره گیری کنندگان ازصورت های مالی هستند تصمیمات مربوط به امورسرمایه گذاری شان را اکثراً بر اساس سود حسابداری اتخاذ می نمایند و همچنین تأثیر محوری و کلیدی در اندازه گیری عملکرد واحد تجاری اعمال می کند، لذا به موقع بودن سود و کیفیت آن از اهمیت ویژه ای نزد بهره گیری کنندگان برخوردار می باشد. هر چه حاکمیت شرکتی مؤثرتر باشد باعث کاهش مشکل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی گردد، از دیدگاه یک سهامدارعملکرد شرکت بهتر خواهد بود و کیفیت سود چیزی کمتر از یک امر مسأله ساز خواهدبود. به هر حال شناسایی سازوکارهایی که بتواند موجب افزایش ویژگی کیفی کیفیت سود و کاهش تضاد منافع موجود بین ذینفعان و همچنین کاهش عدم تقارن اطلاعاتی گردد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. این اهداف می تواند بوسیله یک حاکمیت شرکتی مطلوب برآورده گردد.

[1] – Makryshnan and Yu

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدیهی می باشد انجام چنین مطالعاتی، مشروط به بهبود فرآیند تصمیم گیری بهره گیری گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، مانند به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، معضلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران به حداقل می رساند. و باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال می باشد که آیا حاکمیت شرکت با نوع مالکیت شرکت ارتباط دارد؟ آیا به موقع بودن سود به نوع مالکیت شرکت بستگی دارد؟ از آن جایی که در این مطالعه، شواهدی در خصوص مالکیت شرکتی و همچنین به موقع بودن سود ارایه خواهد گردید، اهداف پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

  • مطالعه ارتباط بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود

مطالعه ارتباط بین بعضی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری