عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بعضی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3- نتیجه گیری کلی

آن چیز که در جمع بندی و نتیجه گیری کل آزمون بین حاکمیت شرکتی و مالکیت نهادی و به موقع بودن سود می توان عنوان کـــرد این می باشد که یک ارتباط منفی و معنی دار بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود شرکت ها هست. سرمایه گذاران نهادی، بخش عمده ای از سهام شرکت را در اختیار دارند و همچنین نمی توانند به یکباره سهام مورد تملک خود را عرضه نمایند و از شرکت خارج شوند که عرضه عمده و در حجم بالا سبب کاهش قیمت سهام خواهد گردید. پس به مقصود حفظ منافع خود، تأثیر نظارتی بهتری را اعمال می کنند. در ضمن وجود ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی و به موقع بودن سود که حاصل این پژوهش بود را می توان به قدرت سهامداران نهادی در ایفای تأثیر نظارتی آنها نسبت داد. همچنین ارتباط مستقیم معنادار بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود به معنای افزایش محتوای اطلاعاتی سود در پی افزایش مالکیت نهادی می باشد. شاید این موضوع ناشی از آن باشد که سرمایه گذاران به هنگام اتخاذ تصمیم گیری های اقتصادی خود، به اندازه مالکیت نهادی به عنوان عاملی برای تعیین استراتژی های سرمایه گذاری خود توجه می کنند و آن را در این زمینه دخیل می سازند. مالکیت خانوادگی تأثیر منفی و معنی داری بر به موقع بودن سود آتی دارند، علت این عامل بر می گردد به بحث جدایی مالکیت از مدیریت و به وجود آمدن تضاد منافع بین مدیریت و مالکان، زیرا که بحث تئوری های نمایندگی تصریح بر این موضوع دارد که مدیران بیشتر به دنبال منافع شخصی خود می باشند، که این عامل منجر به عدم توجه لازم به هدف اصلی شرکت، که افزایش ثروت سهامداران از طریق پاسخگویی به موقع می گردد، لذا بروز این گونه عوامل باعث افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و به وجود آمدن شکل ضعیفی از بازار می گردد، در پی بروز چنین مشکلاتی انگیزه سهامداران برای سرمایه گذاری بیشتر در این شرکت ها کاهش یافته، به این دلیل که یکی از عوامل مهم در اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط سهامداران بالفعل و بالقوه جهت سرمایه گذاری دریافت اطلاعات به موقع در ارتباط با محتوای سود می باشد. همچنین در ارتباط با فرضیه سوم حاصل از این پژوهش ارتباط ای میان مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود حاصل نگردید که دور از انتظار نبود، زیرا که این گروه از سهامدارن نفوذ کمتری نسبت به سهامداران نهادی و مدیریتی در اتخاذ تصمیمات در شرکت ها دارند. در این پژوهش تأثیر متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت ارزش بازاربه دفتری حقوق صاحبان سهام بر روابط بین فرضیات سنجیده گردید، که نتایج نماینگر وجود ارتباط معکوس بین اندازه شرکت و اهرم مالی با به موقع بودن سود و وجود ارتباط مستقیم بین نسبت ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام می باشد. که می توان این گونه تفسیر نمود که تمایل شرکت های بزرگ برای افشاء به موقع سود نسبت به شرکت های کوچکتر به دلیل حجم بالای معاملات و پیچیدگی این صنایع نسبت به شرکت های کوچکتر کمتر می باشد، همچنین شرکت هایی که دارای اهرم مالی بالا هستند دارای ریسک بیشتر نیز می باشند که این شرکت ها باز تمایل زیادی به افشاء به موقع سود ندارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدیهی می باشد انجام چنین مطالعاتی، مشروط به بهبود فرآیند تصمیم گیری بهره گیری گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، مانند به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، معضلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران به حداقل می رساند. و باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال می باشد که آیا حاکمیت شرکت با نوع مالکیت شرکت ارتباط دارد؟ آیا به موقع بودن سود به نوع مالکیت شرکت بستگی دارد؟ از آن جایی که در این مطالعه، شواهدی در خصوص مالکیت شرکتی و همچنین به موقع بودن سود ارایه خواهد گردید، اهداف پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه ارتباط بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود
  • مطالعه ارتباط بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود

مطالعه ارتباط بین بعضی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری