سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

قسمتی از متن پایان نامه :

هوش هیجانی  مبتنی برصفات شخصی(ترکیبی)

این رویکرد براساس مدل های محققاتی زیرا گلمن(1996؛1995) و بار-آن (1997) شناخته شده می باشد (دای و دیگران،2002 ، ص 11).

در این رویکرد که به دیدگاه ترکیبی نیز معروف می باشد هوش هیجانی  را با دیگر توا نمندی ها و ویژگی های شخصیتی مانند انگیزش ترکیب می کند.

این دیدگاه در مطالعه هوش هیجانی  تحت الشعاع متغیر های شخصیتی(نظیر همدلی و تکانشی بودن) و ساختارهایی که همبستگی بالقوه با آنها دارند(مانند انگیزش، خود آگاهی و امید واری) قرار می گیرد، برعکس در دیدگاه پردازش اطلاعات(دیدگاه توانمندی)بیشتر بربخش های سازنده هوش هیجانی  و ارتباط ی آن با هوش سنتی تأکید می گردد.

بر عکس مدلهای توانمندی، مدل های ترکیبی شامل دو مدل غیرشناختی[1](بار- آن، 1997) و مدل مبتنی بر قابلیت (گلمن، 1995) هستند. مدل های ترکیبی با مدل های سنتی شخصیت همپوشی و هم بستگی دارند و روش اولیه شان در سنجش هوش هیجانی  خود سنجی می باشد(روزتی و سیارووچی، 2005 ، ص 389).

 

2-2-7-1- مفاهیم اساسی هوش هیجانی  از دیدگاه گلمن

گلمن هوش هیجانی  را در دو حوزه تجزیه و تحلیل نمود:

  • شایستگیهای شخصی: چگونه خودمان را مدیریت کنیم.
  • شایستگیهای اجتماعی: چگونه ارتباطات خود را مدیریت کنیم.

هر کدام یک از این دو حوزههای وسیع، شامل تعدادی شاخص مخصوص میباشد که در جدول  2-2 آمده می باشد.

جدول2-2: مؤلفه‌های هوش هیجانی  از دیدگاه گولمن

[1] – Non – Cognitive

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.

اهداف فرعی (جزئی):

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه ارتباط ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان های اصفهان, تهران و خراسان رضوی.
  • مطالعه تفاوت عملکرد متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.
  • مطالعه تاثیر وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های تهران ، اصفهان و خراسان رضوی.